MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ PEDAGOGISK LEDELSE

Studieprogramkode:
PED3B
Studieprogramnavn:
MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ PEDAGOGISK LEDELSE
Kull:
2024 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
120 poeng
Grad:
Mastergrad iht §3, 2 år
Oppstart:
Høst
Søk opptak på lokal søknadsweb
Master i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse
Studiets formål er å oppøve din kompetanse som leder til å bidra til utviklingen av en skole eller barnehage som ivaretar elevenes, foreldrenes, lærernes og samfunnets interesser, rettigheter og behov. Programmet er utformet slik at det gir deg et grunnlag for å identifisere og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og utfordringene du vil møte som leder av pedagogisk virksomhet som et utgangspunkt for fellesskapets verdier og praksis.
Studenter som ønsker et fordypet vitenskapelig studium av pedagogisk ledelse med tanke på et arbeid som forsker, lærer og pedagogisk leder, eller en annen tjeneste innen barnehage, skole, kirkelig virksomhet eller samfunnet generelt.

Enten:

  • Lærer- og barnehagelærerutdanning som gir bachelorkompetanse. Dersom lærerutdanningen er fireårig, kan studenter tas opp på masterstudiet etter å ha fullført tre år av utdanningen. Karaktersnitt må være C eller bedre.

Eller:

  • Bachelor i pedagogikk der minst 80 studiepoeng pedagogikk inngår i graden eller i et utvidet opptaksgrunnlag. Årsstudiet eller tilsvarende må inngå i de 80 studiepoengene. Den vektede gjennomsnittskarakteren på årsstudiet (eller tilsvarende) i pedagogikk (40 stp.), samt 40 stp. av pedagogikkemner med best karakter, danner grunnlag for opptaket. Samlet må disse være vurdert til karakteren C eller bedre.
    Man må også ha minst ett års dokumentert pedagogisk praksis fra barnehage eller skole (50 prosent stilling eller mer).

Anbefalt forkunnskap:

P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid eller tilsvarende

Formålet for studiet omfatter den personlige tilegnelsen av kunnskaper og moralske holdninger som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Læringsutbytte, i mer konkret forstand, er ment å beskrive det studentene forventes å ha tilegnet seg av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ved slutten av studiet.

 

Kunnskap

Kandidaten

har avansert kunnskap innen fagområdet pedagogisk ledelse, og spesialisert innsikt i det området som masteroppgaven omhandler

har inngående kunnskap om verdibasert ledelse og ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring

har inngående kunnskap om pedagogikk som vitenskapelig disiplin, pedagogisk praksis og teori, og innsikt i relevant terminologi

kan analysere pedagogisk praksis og forskning kritisk og anvende kunnskap på nye områder innen faget og fagområdet i pedagogisk arbeid, forskning og på generell basis i livet

 

Ferdigheter

Kandidaten

kan analysere, begrunne, formidle og reflektere over ledelse og utdanningspolitikk i norsk og internasjonal kontekst, og kritisk vurdere gode pedagogiske endrings- og utviklingsprosesser i en organisasjon

kan oversette kunnskap fra andre fag inn i en pedagogisk ramme

kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsarbeid innenfor pedagogisk ledelse i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

kan drøfte spørsmål som er sentrale når det gjelder mål og metoder for pedagogisk praksis, teori og forskning - med tanke på selvstendig planlegging, gjennomføring og vurdering av forsknings- eller utviklingsarbeid

kan foreta begrunnede valg av forskningsmetode og kan bruke en metode som er relevant for masteroppgaven

 

Generell kompetanse

Kandidaten

kan drøfte aktuelle grunnlagsproblemer i pedagogisk ledelse på en kritisk og selvkritisk måte, bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser, formidle egen og andres forskning, og utfordre egen tradisjon og kunnskap

kan arbeide i tråd med vitenskapelig arbeids- og tenkemåte og forskningsetiske normer, og praktisere en redelig og åpen forskerholdning

har inngående innsikt i sentrale kvaliteter både ved pedagogikk som vitenskapelig disiplin og som eksistensiell praksis og refleksjon

PED3B. Studieretning:
 Pedagogisk ledelse 

Høst 1. år 

Vår 1. år

Høst 2. år

Vår 2. år

Obligatoriske emner (60)

P302

P303

P332

P333

 

 

Prosjektplan (20)

 

 

P3PRO

 

Masteroppgave (40) 

 

 

PMAS

P302 Pedagogisk filosofi og grunnlagstenkning, 15 stp.
P303 Pedagogisk forskningsmetode og metodologi, 15 stp.
P332 Verdibasert ledelse, 15 stp.
P333 Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring, 15 stp.
P3PRO Prosjektplan, 20 stp.
PMAS Masteroppgave i pedagogikk, 40 stp.

  • P302 - Pedagogisk filosofi og grunnlagstenkning - 15 sp
  • P303 - Pedagogisk forskningsmetode og metodologi - 15 sp
  • P332 - Verdibasert og situasjonsbestemt ledelse - 15 sp
  • P333 - Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring - 15 sp
  • P3PRO - Prosjektplan til masteroppgave - 20 sp
  • PMAS - Masteroppgave i pedagogikk - 40 sp

Masterstudiet i pedagogikk, variant B, er samlingsbasert og omfatter 120 studiepoeng (stp.). Et normert studieår er på til sammen 60 studiepoeng. Studiet består av en teoridel som utgjør 80 stp., og en masteravhandling på 40 stp. Det er ikke mulig å ta tredje semester før en har fullført første og andre semester.

Om studenten ikke har anledning til å fullføre studiet på fulltid, er det mulig å søke om redusert progresjon med 30 studiepoeng per studieår.

På ordinært løp er første semesteret for alle masterprogrammene konsentrert om forskningsmetode, vitenskapsteori og pedagogisk filosofi, og omfatter emnene P302 Pedagogisk filosofi og grunnlagstenkning, 15 stp., 
P303 Pedagogisk forskningsmetode og metodologi, 15 stp.

Andre semesteret brukes på alle masterprogrammene til teoristudier. Innholdet er tilpasset vektleggingen i det enkelte masterprogrammet. Det andre semesteret på masterstudiet i pedagogikk, variant B, består av P332 Verdibasert ledelse, 15 stp. og P333 Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring, 15 stp. 

I første del av tredje semester skal studenten i emnet P3PRO Prosjektplan, 20 stp., skrive en prosjektplan som skal kunne implementeres i en 40 studiepoengs masteroppgave.

Tredje og fjerde semester skrives masteroppgaven, i emnet PMAS Masteroppgave i pedagogikk, 40 stp. Retningslinjer for masteroppgaven og arbeidet med denne står beskrevet i heftet "Om skriving av masteroppgave i pedagogikk".

Varierte vurderingsformer benyttes. Se de ulike emnebeskrivelsene.
Studenten vil gjennom studiet motta og bearbeide internasjonale impulser. 
Bestått mastergrad i pedagogikk gir grunnlag for opptak på ulike doktorgradsprogram i pedagogikk.

Pedagogikkstudiet kan fungere både som allmenndanning, forberedelser til en rekke ulike yrker, og som kvalifiserende for pedagogisk forskning og utviklingsarbeid. Utdanningen kan gi grunnlag for å få stilling i høgskole- eller universitetssektoren.

Faget er aktuelt for førskolelærere, lærere, ledere, personale innen skoleadministrasjon og personer med ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner, fylkeskommuner og i statlige organ. Innen sosial- og helsesektoren, privat næringsliv, i ulike typer massemedia, i organisasjoner og virksomheter, vil et pedagogisk ledelsesperspektiv være nyttig.

Norsk

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Undervisning og organisering på emnenivå evalueres av studenter og lærere minst én gang i året. Hele undervisningstilbudet i pedagogikk evalueres av programrådet én gang i året.

I dette programmet gir vi deg muligheten til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen pedagogisk ledelse med særlig vekt på verdibasert ledelse og endringsledelse i og av utdanningsinstitusjoner. Gjennom to spesialiseringsemner, P332 – Verdibasert ledelse og P333 – Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring, får du et solid faglig fundament for å møte fremtidens utfordringer som leder i og av pedagogisk virksomhet. 

Gjennom fagene P332 og P333 vil du styrke din personlige og yrkesetiske kompetanse. Vi setter søkelys på krysspress, dilemmaer og komplekse utfordringer du møter som leder i skole, barnehage og andre pedagogiske virksomheter. Du vil utvikle en bevissthet knyttet til spenningsfeltet mellom administrasjon og drift internt i en organisasjon på den ene siden, og møtet med de større samfunnsutfordringene som møter oppvekstsektoren som helhet, på den andre. Her vil vi ha søkelys på hvordan du oppøver deg kompetanse for å forholde deg til disse spenningene og dilemmaene på en best mulig måte i møte med ulike situasjoner.

Gjennom arbeids- og vurderingsformene i spesialiseringsemnene vil du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som ruster deg som pedagogisk leder. Du vil styrke din rolle og lære å utnytte ditt handlingsrom for å danne og utdanne elever til å håndtere kompleksiteten i dagens samfunn, samtidig som du håndterer økende forventninger fra ansatte, foresatte og skoleeier på en effektiv måte. Et grunnleggende prinsipp i studiet er viktigheten av å utøve verdibasert ledelse med utgangspunkt i du som leder, som også er forankret i bærende kristne og humanistiske verdier, preger det profesjonelle fellesskapet som fastholder barnets beste som den bærende bjelken.