MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ PEDAGOGISK LEDELSE

Studieprogramkode:
PED3B
Studieprogramnavn:
MASTERGRAD I PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ PEDAGOGISK LEDELSE
Kull:
2017 Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Bergen
Studiepoeng:
120 poeng
Grad:
Mastergrad iht §3, 2 år
Oppstart:
Høst
Søk opptak på lokal søknadsweb

Fører til grad/tittel

Mastergrad

Studiets formål

Pedagogikk er læren eller vitenskapen om oppdragelse og undervisning. Pedagogikk er en praktisk vitenskap fordi utgangspunktet vil være den konkrete oppdragelses- og undervisningssituasjonen og normer for handling i denne. Den pedagogiske vitenskapen vil sjelden kunne gi enkle, fullstendige eller objektivt rette svar på hva som er den beste pedagogiske handlingen eller praksisen. Likevel vil det være et sentralt siktepunkt for pedagogikkstudiet å gi den enkelte studenten grunnlag for en best mulig riktig og reflektert handling i den konkrete oppdragelses- og undervisningssituasjonen.

Pedagogikken henter kunnskap og synspunkter fra en rekke ulike vitenskaper som f.eks.: filosofi, psykologi, sosiologi, historie og teologi. Det er likevel nødvendig å sette denne kunnskapen inn i en pedagogisk ramme før den blir brukt i oppdragelse og undervisning.

Studiet i pedagogikk skal også gi en forståelse av hva kunnskap er, hvilke metoder som blir brukte til å hente kunnskaper i ulike sammenhenger, og hva en mener med at ulike typer kunnskap er gyldig på ulike måter.

Praktiske pedagogiske situasjoner representerer mange personlige utfordringer, og studiet vil søke å medvirke til økt selvinnsikt og selvforståelse hos den enkelte studenten. Studiet i pedagogikk vil videre gi en innføring i hva forståelse og innsikt innebærer, og hvordan forståelse og innsikt kan økes på ulike kunnskapsfelt.

NLA Høgskolen sikter mot at studentene gjennom arbeidet med masterstudiet utvikler forskerholdning og erfarer hva det innebærer å arbeide ut fra en vitenskapelig arbeids- og tenkemåte. Studiet vil gi studentene kjennskap til spørsmål som står sentralt i debatten om grunnlaget, målene og metodene for pedagogisk praksis, teori og forskning, og motivere til deltakelse i den pedagogiske debatt. Studiet sikter videre mot å dyktiggjøre studentene for yrker og arbeidsoppgaver som forutsetter kunnskap om oppdragelse og undervisning, herunder kunnskap om læring, sosiale prosesser og samhandling. Det skal gi studentene grunnlag for selvstendig planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeid og forskning innenfor det pedagogiske området

Den pedagogiske virksomheten vil i stor utstrekning bygge på vurderinger. Disse vurderingene vil mellom annet skje på grunnlag av verdier og normer og delvis på grunnlag av faglig innsikt vunnet gjennom erfaringer og studium innenfor andre kunnskapsområder. Gjennom studiet i pedagogikk ved NLA Høgskolen vil det bli lagt vekt på en klargjøring og drøfting av de ulike verdivalgene som oppdragelse og undervisning fører med seg, og på å se disse verdivalgene i sammenheng. En vil særlig være oppmerksom på pedagogiske konsekvenser av grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Det er videre sentralt for pedagogikken å drøfte forholdet mellom de ulike utdannings- og oppdragelsesinstitusjonene og hvilket formål, oppgave og mandatområde disse har.

Gjennom hele studiet vil vi prøve å ha en

 • praksisorientering: dvs. vi vil prøve å se vitenskapene/teoriene i forhold til konkrete praksissituasjoner
 • verdiorientering: dvs. vi vil prøve å legge til rette for en drøfting av de verdispørsmålene en vil møte i pedagogisk teori, forskning og praksis
 • forskningsorientering: dvs. vi vil prøve å relatere studiet til pedagogisk forskning og utviklingsarbeid

Pensum vil med unntak av visse deler være fastlagt. Pensum kan i prinsippet bli revidert foran hvert studieår, og studentene må holde seg orienterte om denne revisjonen. Ved pensumrevisjon må studenter som har begynt studiet etter "gammel" studieplan, fullføre studiet etter denne planen senest ett år etter at pensumrevisjonen tok til å gjelde. I spesielle forhold kan en søke om å få denne fristen utsatt. Dersom studentene ikke legger opp pensum slik det står oppført i inneværende års studiehåndbok, må de melde fra om dette ved oppmelding til eksamen.

Masterstudiet er en faglig videreføring av studier innenfor sentrale deler av pedagogikken. Arbeidet sluttføres gjennom en masteravhandling. Studiet bygger på bachelorgrad eller tilsvarende utdanning, er toårig, og fører fram til en mastergrad.

Målgruppe

Studenter som ønsker et fordypet vitenskapelig studium av pedagogikk generelt eller et spesielt emne innenfor faget, med tanke på et arbeid som forsker, lærer, spesialpedagog, pedagogisk leder, eller en annen tjeneste innen barnehage, skole, kirkelig virksomhet eller samfunnet generelt.

Opptakskrav

 • Lærer- og førskolelærerutdanning som gir bachelorkompetanse. Dersom lærerutdan­ningen er fireårig, kan studenter tas opp på masterstudiet etter å ha fullført tre år av utdanningen. Karaktersnitt må være C eller bedre.
 • Bachelor i pedagogikk der minst 80 studiepoeng pedagogikk inngår i graden eller i et utvidet opptaksgrunnlag. Årsstudiet eller tilsvarende må inngå i de 80 studiepoengene. Den vektede gjennomsnittskarakteren på årsstudiet (eller tilsvarende) i pedagogikk (40 stp.), samt 40 stp. av pedagogikkemner med best karakter, danner grunnlag for opptaket. Samlet må disse være vurdert til karakteren C eller bedre. Man må også ha minst ett års dokumentert pedagogisk praksis fra barnehage eller skole.

Studiets oppbygning

PED3B. Studieretning: Pedagogisk ledelse

Høst 17

Vår 18

Høst 18

Vår 19

Obligatoriske emner (60)

P300

P330

P331

Prosjektplan (20)

P3PRO

Masteravhandling (40)

PMAS

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet i Masterprogram B omfatter 120 studiepoeng (stp.). Et normert studieår er på til sammen 60 stp. Studiet består av en teoridel som utgjør 80 stp., og en masteravhandling på 40 stp. Det er ikke mulig å ta tredje semester før en har fullført første og andre semester.

P300 (30 stp.) Pedagogiske grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning
Første semesteret er for alle masterprogrammene konsentrert om forskningsmetode, vitenskapsteori og pedagogisk filosofi.

P330 og P331 (15 +15 stp.) «Verdibasert ledelse» og «Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring»
Andre semesteret brukes på alle masterprogrammene til teoristudier. Innholdet er tilpasset vektleggingen i det enkelte masterprogrammet. Det andre semesteret på masterstudiet i pedagogikk, variant B, består av P330 Verdibasert ledelse og P331 Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring. Emnene kan tas samlet med en felleseksamen eller hver for seg.

P3PRO (20 stp.) Prosjektplan
Studenten skal skrive en prosjektplan (20 studiepoeng) som skal kunne implementeres i en 40 studiepoengs masteroppgave.

PMAS (40 stp.) Masteravhandling
Retningslinjer for masteravhandlingen og arbeidet med denne står beskrevet i heftet "Om skriving av masteroppgave i pedagogikk".

Undervisningen på første året av masterstudiet vil fra høsten 2016 som hovedregel foregå på torsdager, i tillegg til enkelte lørdager.

Eksamen og vurdering

Varierte vurderingsformer benyttes. Se de ulike emnebeskrivelsene.

Videre studier

Bestått mastergrad i pedagogikk gir grunnlag for opptak på ulike doktorgradsprogram i pedagogikk.

Relevans

Pedagogikkstudiet kan fungere både som allmenndanning, forberedelser til en rekke ulike yrker, og som kvalifiserende for pedagogisk forskning og utviklingsarbeid. Utdanningen kan gi grunnlag for å få stilling i høgskole- eller universitetssektoren.

Faget er aktuelt for førskolelærere, lærere, ledere, personale innen skoleadministrasjon og personer med ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner, fylkeskommuner og i statlige organ. Innen sosial- og helsesektoren, privat næringsliv, i ulike typer massemedia, i organisasjoner og virksomheter, vil et pedagogisk ledelsesperspektiv være nyttig.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Evaluering

Det vil bli foretatt evaluering av studieprogrammet i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Undervisning og organisering på emnenivå evalueres av studenter og lærere minst én gang i året. Hele undervisningstilbudet i pedagogikk evalueres av programrådet én gang i året.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla

Emneoversikt

 • P300 - Pedagogiske grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning - 30 sp
 • P330 - Verdibasert ledelse - 15 sp
 • P330+331 - 330: Verdibasert ledelse og 331: Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring - 30 sp
 • P331 - Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring - 15 sp
 • P3PRO - Prosjektplan - 20 sp
 • PMAS - Masteroppgave i pedagogikk - 40 sp