Ex.phil og Ex.fac, Modernitetens idehistorie, nett

Ex.phil og Ex.fac, Modernitetens idehistorie, nett
  • Nettbasert
  • Innføringsstudier
  • 20 / 10 + 10 studiepoeng
  • Høst og vår
Frist: 31. august / 31. januar Søk opptak
Innføringsstudiene er obligatorisk i de aller fleste bachelorgrader og studiet fra NLA Høgskolen er godkjent som del av graden ved universitet og høgskoler i Norge. Ex.phil. og ex.fac. kan tas som en del av et årsstudium, eller senere i studiene.

Om utdanningen

Hvilke muligheter har vi til sann erkjennelse? Hva er forutsetningene for et godt liv og et godt samfunn? Innføringsstudiene ved NLA Bergen vil gi deg refleksjoner og tanker rundt viktige problemstillinger og du får en innføring i normer for redelig og fruktbar forskning. Dette gir deg et godt grunnlag for dine videre studier, oppgaveskriving og forskning både på bachelor- og mastergradsnivå.

Undervisningen er nettbasert, men ex.phil. har skriftlig skoleeksamen. Man kan velge mellom å gjennomføre den i Oslo, Bergen eller Kristiansand.

Hva lærer du?

Examen Philosphicum består av filosofihistorie og logikk. Studiet gir deg kjennskap til et utvalg tenkere, deres forståelse av virkeligheten og menneskets erkjennelsesmuligheter og deres tanker om grunnlaget for et godt liv og samfunn. Du får innsyn i grunntrekk og viktige problemstillinger fra vitenskapens historie. I logikken får du innsikt i språkteori og argumentasjonslære.

Examen Facultatum består av faghistorie og fagforståelse og etikk. I faghistorie og fagforståelse får du kunnskap om ulike retninger i synet på hva som er riktig vitenskapelig forskning. I etikken får du kjennskap til etiske grunnlagsspørsmål, yrkesetikk og hvordan etiske verdier og normer blir begrunnet. Studiet i etikk har relevans både for vitenskapelig arbeid og for hvordan vi skal forholde oss til oss selv og andre mennesker.

Om du trenger 30 sp., kan studenter som får opptak til ex.phil. og fac. i tillegg velge Modernitetens idehistorie (10 sp.).