Hvordan søke opptak?

Eksterne søkere

 • Hvis du ikke er tatt opp som student ved NLA Høgskolen, skal du normalt søke om opptak enten via Samordna opptak eller lokal søknadsweb. Søk opp studiet ditt gjennom søkemotoren, og der vil du finne lenke til elektronisk søknad. Om studiet arrangeres i samarbeid med UDIR, vil lenken gå til UDIRs nettside.

Tidligere studenter

 • Har du tidligere tatt et årsstudium og ønsker å fullføre en bachelor? Da skal du søke via Samordna opptak. Etter opptak må du kontakte studiekonsulenten for ditt fagområde for oppdatering av utdanningsplanen din.

Studenter ved NLA

 • Nytt studieprogram:
  Om du ønsker å ta et emne på et annet studieprogram enn du er tatt opp til, eller et helt nytt studieprogram, søker du om plass på samme måte som eksterne søkere. Dette gjelder også om du vil innpasse et fullt årsstudium i en bachelorgrad (NB! husk å avklare med studieadministrasjonen om en slik innpassing er mulig), eller om man har gjennomført deler av en utgått utdanning (f.eks. førskolelærer) og nå ønsker å innpasse dette i en av de utdanningene vi tilbyr i dag (f.eks. barnehagelærer).
 • Semesterregistrering:
  Om du skal ta emner innenfor et studieprogram du allerede er tatt opp til, trenger du normalt ikke gjøre annet enn å melde deg til undervisning og vurdering når du semesterregistrerer deg. Men det finnes noen unntak, se de to neste kulepunktene.
 • Emner med forkunnskapskrav/rekkefølgekrav/plassbegrensning:
  For opptak til slike emner kan studenter bli bedt om å søke om undervisningsopptak i Studentweb (ikke Søknadsweb) innen angitt frist. Aktuelle studenter vil få nærmere informasjon i Canvas.
 • Valgfagstudenter i lærerutdanningene: 
  Lokal søknadsweb skal ikke benyttes, selv om man ønsker å ta emner som er knyttet til andre studieprogram. Mer informasjon om valgfag gis i forbindelse med undervisningen.
 • Overflytting mellom programmer:
  Studenter som ønsker overflytting fra et årsstudium til et bachelorstudium, skal ikke søke opptak til bachelorprogrammet via Samordna Opptak. Se mer informasjon her.

Spørsmål om opptak

Kontakt opptak@nla.no om du har spørsmål til opptaksprosessen.