Søknadsprosedyre, musikk

1. februar er ny søknadsfrist for bachelorprogram i Utøvende rytmisk musikk (180 stp) og Musikk, menighet og ledelse (180 stp).

Bachelorprogram i utøvende rytmisk musikk (URM) er en utdannelse som henvender seg til unge musikktalenter med generelle ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse.
Bachelorprogram i musikk, menighet og ledelse (MML) er en utdannelse som retter seg mot å jobbe med musikk i kirke- og menighetsliv. Vi tilbyr kun rytmisk hovedinstrument på MML. Har du spørsmål rundt tidligere klassisk hovedinstrument, ta kontakt med studiekonsulent på musikk. Etter bachelorprogrammet i MML tilbyr vi en ettårig etterutdanning i musikk som til sammen utgjør en bachelor i utøvende musikk (UM). Dersom du har orgel som hovedinstrument, kan du bli kantor ved å gå alle fire årene.

Faglige opptakskrav til begge programmene

  • Opptaksprøve (se mer info nedenfor)
  • Generell studiekompetanse (du gir NLA tilgang til elektronisk vitnemål eller laster opp dokumentasjon i søknadswebben)

Søknadsprosedyre

1. februar: Siste frist for å sende inn søknad elektronisk i Søknadsweb.
8. februar: Siste frist for å ettersende dokumentasjon til NLA Høgskolen Staffedtsgate. Dersom innsendingsfristen ikke overholdes, vil det normalt bety at du ikke får muligheten til opptaksprøve.

Følgende dokumentasjon sendes på e-post til studier.staffeldtsgate@nla.no:

•    Egenattest 

•    Passfoto 

•    Program for prøvespill. Dette skrives i eget dokument. Dersom skolens band skal benyttes, skal dette presiseres i programmet. NB! husk å skrive inn titler og toneart i programmet. Det skal velges to sanger fra følgende liste:

•    Evt. musikalsk CV og aktuelle attesterFor deg som søker biinstrument vokal:
Legg ved to eksemplarer av noter, hvis det trengs akkompagnatør til.

 

Opptaksprøve

Dersom du fyller de formelle kravene for opptak, vil du bli innkalt til opptaksprøve på NLA Høgskolen i Oslo (inngang Linstows gate 3).   

Det blir gitt samme opptaksprøve for begge bachelorprogrammene. Rangering etter opptaksprøve og instrumentsammensetning.

Opptaksprøven gjennomføres i uke 12 og hver søker møter kun en dag. Innkalling til opptaksprøve sendes per e-post månedsskiftet februar/mars, og det er viktig at du bekrefter om du kommer eller ikke innen gitt frist i e-posten.

Dersom du blir forhindret fra å møte prøvedagen du er invitert til, ber vi om beskjed umiddelbart. Prøvetidspunktet er i utgangspunktet ikke mulig å endre, men ved tungtveiende grunner som sykdom dokumentert ved legeerklæring eller opptaksprøve ved annen institusjon, kan du søke om å få opptaksprøve en annen dato.

Eksakt tidspunkt for prøvene blir annonsert på selve prøvedagen etter at fremmøteregistreringen er gjennomført. Selve opptaksprøven foregår i tre deler;
prøvespill på hoved- og biinstrument, musikkteori- og gehørprøve, og intervju.

Hver morgen på prøvedagene vil det bli holdt et kort obligatorisk orienteringsmøte. Her vil det foruten viktig informasjon for prøvedagen, bli fremmøteregistrering ved opprop.

Høgskolen benytter mange rom under opptaksprøvene. En gjennomgang av hvor de ulike rommene befinner seg, vil bli gitt på orienteringsmøtet. Øvingsrom for søkere vil være tilgjengelig i hovedbyggets underetasje. Alle øvingsrom og andre prøverom vil være tydelig merket.

Hoved- og biinstrument
Alle forbereder to selvvalgte musikkstykker på hovedinstrument. Husk å legge opp musikkstykker med ulik karakter der du blant annet får vist frem dine solistiske egenskaper. Høgskolen har tilrettelagt rom med piano, sanganlegg med mikrofon og backline (bassforsterker, gitarforsterker og trommesett). I prøvespill for rytmisk hovedinstrument tillates det å ha med eget band. Lengde på prøvespill i hovedinstrument er 15 minutter.

Studentene får piano (notebasert og besifring) som obligatorisk biinstrument, med unntak av de som har piano som hovedinstrument som får vokal som obligatorisk biinstrument. I forlengelsen av hovedinstrumentprøven gjennomføres prøvespill på biinstrument på 5 minutter. Du fremfører et selvvalgt stykke. 

 

Musikkteori- og gehørprøve
For å bli tatt opp til bachelorprogrammene gjelder krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og gehør. Musikkteori- og gehørprøven må være bestått for å kunne få tilbud om opptak til studiet. Tidsrammen på teoriprøven er 60 minutter. Prøven kan gjennomføres på tre måter:

  1. På selve opptaksprøven på NLA Høgskolen
  2. Som forprøve 21. februar kl 17 i Aud 2 på NLA Høgskolen. Ingen påmelding kreves.
  3. Ved dokumentasjon av bestått nasjonal gehør- og teoriprøve ved annen institusjon.

Dersom du er usikker på dine kunnskaper er forprøven en god pekepinn på hva du må jobbe med til prøven som gjennomføres selve opptaksprøvedagen. Det anbefales å gjennomføre denne forprøven. Består du denne, slipper du å ta prøven på nytt på opptaksprøvedagen. Prøven omfatter følgende:

·         Å gjenkjenne, bestemme og navngi ulike tre- og firklanger

·         Å gjengi muntlig og/eller notere ned/korrigere melodier og rytmer

·         Musikkteoretiske spørsmål

Litteratur til hjelp: Benestad, F. (2009) Musikklære. Oslo: Universitetsforlaget.

Intervju
I intervjuet ønsker vi å høre om din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får mulighet til å stille spørsmål. Tidsrammen for intervjuet er ca. 10 minutter.


Kunngjøring av resultat
28. februar: Resultatene av forprøven sendes ut per e-post
8. april: Tilbuds- og avslagsbrev sendes ut. Det sendes ut tilbud om plass, avslag på plass eller tilbud om å stå på venteliste via e-post. Tildelt plass takkes ja eller nei til via Søknadsweb. Gis det avslag eller tilbud om å stå på venteliste, sendes melding om det samme dato via e-post.

Svarfrist
25. april: Frist for å takke ja til studieplass via Søknadsweb.

Det blir ikke gitt begrunnelser for avslag eller informasjon om resultat via telefon. Har du spørsmål angående dette, kan du henvende deg per e-post til studier.staffeldtsgate@nla.no.

Sekundære opptaksprøver
NLA Høgskolen Staffeldtsgate arrangerer nye opptaksprøver i musikk etter 25. april, dersom det blir behov for jevnere instrumentsammensetning.