Opptak til musikk

1. februar er søknadsfrist for bachelorprogram i Utøvende rytmisk musikk (180 stp) og Musikk, menighet og ledelse – klassisk/rytmisk (180 stp).

Søknadsprosedyre

1. februar: Siste frist for å sende inn søknad elektronisk i SøknadsWeb

8. februar: Siste frist for å sende inn følgende vedlegg til NLA Høgskolen Oslo (elektronisk eller per post):

 • Egenattest
 • Passfoto
 • Program for prøvespill. Dette skrives i eget dokument. Skriv titler og toneart i programmet. Dersom skolens band skal benyttes, velges to sanger fra liste:
 • Vitnemål/dokumentasjon
 • Evt. musikals CV og aktuelle attester

E-postadresse: studier.staffeldtsgate@nla.no
Postadresse:

NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Boks 7153 St. Olavs plass
0130 Oslo.

Merk mail eller konvolutt: Søknad musikk

Dersom innsendingsfristen ikke overholdes, betyr det at du ikke får mulighet til å delta på opptaksprøve.

For deg som søker med hovedinstrument klassisk (MML)

Legg ved to eksemplarer av noter hvis det trengs akkompagnatør til.

For deg som søker biinstrument vokal (MML og URM)

Legg ved to eksemplarer av noter hvis det trengs akkompagnatør til.


Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse
 • Opptaksprøve

Det blir gitt samme opptaksprøve for begge bachelorprogrammene.

Opptaksprøve

Oppfyller du de formelle kravene for opptak, blir du innkalt til opptaksprøve på NLA Høgskolen i Oslo i uke 12. Innkalling til opptaksprøve sendes per e-post i slutten av februar, og det er viktig at du bekrefter om du kommer eller ikke innen gitt frist i mailen.

Dersom du blir forhindret fra å møte prøvedagen du er invitert til, ber vi om beskjed umiddelbart. Ved sykdom dokumentert ved legeerklæring eller opptaksprøve ved annen institusjon, kan du søke om å få opptaksprøve en annen dato.

Eksakt tidspunkt for prøvene blir annonsert på selve prøvedagen etter at fremmøteregistreringen er gjennomført. Selve opptaksprøven foregår i tre deler; prøvespill på hoved- og biinstrument, musikkteori- og gehørprøve, og intervju.

Hoved- og biinstrument

Alle forbereder to selvvalgte musikkstykker på hovedinstrument. Husk å legge opp musikkstykker med ulik karakter der du blant annet får vist frem dine solistiske egenskaper. Høgskolen har tilrettelagt rom med piano, sanganlegg med mikrofon og backline. I prøvespill for rytmisk hovedinstrument tillates det å ha med eget band. Lengde på prøvespill i hovedinstrument er 15 minutter.

Studenter som blir tatt opp i MML/URM får piano (notebasert og besifring) som obligatorisk biinstrument, med unntak av de som har piano som hovedinstrument som får vokal som obligatorisk biinstrument. Prøvespill på biinstrument er 5 minutter. Du fremfører et selvvalgt stykke, og blir avholdt i forlengelsen av hovedinstrumentprøven.

Musikkteori- og gehørprøve

Musikkteori- og gehørprøven må være bestått for å kunne få tilbud om opptak til studiet. Tidsrammen på teoriprøven er 60 minutter. Prøven kan gjennomføres på tre måter:

 1. På selve opptaksprøvedagen på NLA Høgskolen
 2. Forprøve 21. Februar kl. 17 i Aud 2 på NLA Høgskolen. Ingen påmelding kreves. 
 3. Ved dokumentasjon av bestått nasjonal gehør- og teoriprøve ved annen institusjon.

Dersom du er usikker på dine kunnskaper er forprøven en god pekepinn på hva du må jobbe med til prøven som gjennomføres selve opptaksprøvedagen. Det anbefales å gjennomføre denne forprøven. Består du denne, slipper du å ta prøven på nytt på opptaksprøvedagen. Prøven omfatter følgende:

 • Gjenkjenne, bestemme og navngi ulike tre- og firklanger
 • Gjengi muntlig og/eller notere ned/korrigere melodier og rytmer
 • Musikkteoretiske spørsmål

Litteratur til hjelp: Benestad,F. (2009) Musikklære. Oslo: Universitetsforlaget.

Intervju

I intervjuet ønsker vi å høre om din målsetting og motivasjon for studiet, samt bli mulighet for å stille spørsmål. Tidsrammen for intervjuet er på 10 minutter.


Kunngjøring av resultat

28. februar: Resultatene av forprøven sendes ut per e-post

7. april: Tilbuds- og avslagsbrev sendes ut. Det sendes ut tilbud om plass, avslag på plass eller tilbud om å stå på venteliste via e-post. Tildelt plass takkes ja eller nei til via SøknadsWeb


25. april: Frist for å takke ja til studieplass via SøknadsWeb 

Det blir ikke gitt begrunnelser for avslag eller informasjon om resultat via telefon. Har du spørsmål angående dette, kan du henvende deg per e-post til studier.staffeldsgate@nla.no.


Sekundære opptaksprøver

NLA Høgskolen Oslo arrangerer nye opptaksprøver i musikk etter 25. april dersom det blir behov for en jevnere instrumentsammensetning.