Sekundæropptak til bachelor i musikk ved NLA Høgskolen

Etter endt hovedopptak er det noen få ledige plasser: Bachelor i utøvende rytmisk musikk: bass, laptop, gitar og sang. Bachelor i musikk, menighet og ledelse: bass, laptop, gitar, piano og sang. Frist for å søke og sende inn diverse vedlegg til søknaden er 31. mai. Opptaksprøven er tirsdag 11. juni.

Bachelorprogram i utøvende rytmisk musikk (URM) er en profesjonsutdanning for deg som ønsker å utvikle deg som musiker, produsent, låtskriver og artist. Les mer her

Bachelorprogram i musikk, menighet og ledelse (MML) er en utdannelse som retter seg mot å jobbe med musikk i kirke- og menighetsliv. Etter bachelorprogrammet i MML tilbyr vi en ettårig etterutdanning i musikk som til sammen utgjør en bachelor i utøvende musikk (UM). Les mer her

Faglige opptakskrav til begge programmene

  • Opptaksprøve (se mer info nedenfor)
  • Generell studiekompetanse (du gir NLA tilgang til elektronisk vitnemål eller laster opp dokumentasjon i søknadswebben)

Søknadsprosedyre

31. mai: Siste frist for å sende inn søknad elektronisk i Søknadsweb.
31. mai: Siste frist for å sende inn følgende vedlegg til NLA Høgskolen Oslo (elektronisk eller pr. post):

•    Egenattest 

•    Passfoto 

•    Program for prøvespill. Dette skrives i eget dokument. Dersom skolens band skal benyttes, skal dette presiseres i programmet. NB! husk å skrive inn titler og toneart i programmet. Det skal velges to sanger fra følgende liste:

•    Evt. musikalsk CV og relevante attester

E-postadresse: studier.staffeldtsgate@nla.no:

For deg som søker biinstrument vokal:
Legg ved to eksemplarer av noter, hvis det trengs akkompagnatør til.

Opptaksprøve
Dersom du fyller de formelle kravene for opptak, vil du bli innkalt til opptaksprøve på NLA Høgskolen i Oslo (Linstows gate 3).   

Det blir gitt samme opptaksprøve for begge bachelorprogrammene. Rangering etter opptaksprøve og instrumentsammensetning.

Opptaksprøven gjennomføres tirsdag 11. juni. Innkalling til opptaksprøve sendes per e-post i starten av uke 23, og det er viktig at du bekrefter om du kommer eller ikke innen gitt frist i e-posten.

Dersom du blir forhindret fra å møte prøvedagen du er invitert til, ber vi om beskjed umiddelbart. Prøvetidspunktet er i utgangspunktet ikke mulig å endre, men ved tungtveiende grunner som sykdom dokumentert ved legeerklæring eller opptaksprøve ved annen institusjon, kan du søke om å få opptaksprøve en annen dato.

Eksakt tidspunkt for prøvene blir annonsert på selve prøvedagen etter at fremmøteregistreringen er gjennomført. Selve opptaksprøven foregår i tre deler;
prøvespill på hoved- og biinstrument, musikkteori- og gehørprøve, og intervju.

På prøvedagen vil det bli holdt et kort obligatorisk orienteringsmøte. Her vil det foruten viktig informasjon for prøvedagen, bli fremmøteregistrering ved opprop.

Høgskolen benytter mange rom under opptaksprøvene. En gjennomgang av hvor de ulike rommene befinner seg, vil bli gitt på orienteringsmøtet. Øvingsrom for søkere vil være tilgjengelig i hovedbyggets underetasje. Alle øvingsrom og andre prøverom vil være tydelig merket.

Hoved- og biinstrument
Alle forbereder to selvvalgte musikkstykker på hovedinstrument. Husk å legge opp musikkstykker med ulik karakter der du blant annet får vist frem dine solistiske egenskaper. Høgskolen har tilrettelagt rom med piano, sanganlegg med mikrofon og backline (bassforsterker, gitarforsterker og trommesett). I prøvespill for rytmisk hovedinstrument tillates det å ha med eget band. Lengde på prøvespill i hovedinstrument er 15 minutter.

Studentene får piano (notebasert og besifring) som obligatorisk biinstrument, med unntak av de som har piano som hovedinstrument som får vokal som obligatorisk biinstrument. I forlengelsen av hovedinstrumentprøven gjennomføres prøvespill på biinstrument på 5 minutter. Du fremfører et selvvalgt stykke. 

Musikkteori- og gehørprøve
For å bli tatt opp til bachelorprogrammene gjelder krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og gehør. Musikkteori- og gehørprøven må være bestått for å kunne få tilbud om opptak til studiet. Tidsrammen på teoriprøven er 60 minutter. Prøven kan gjennomføres på tre måter:

  1. På selve opptaksprøven på NLA Høgskolen
  2. Ved dokumentasjon av bestått nasjonal gehør- og teoriprøve ved annen institusjon.

Dersom du er usikker på dine kunnskaper er forprøven en god pekepinn på hva du må jobbe med til prøven som gjennomføres selve opptaksprøvedagen. Det anbefales å gjennomføre denne forprøven. Består du denne, slipper du å ta prøven på nytt på opptaksprøvedagen. Prøven omfatter følgende:

·         Å gjenkjenne, bestemme og navngi ulike tre- og firklanger

·         Å gjengi muntlig og/eller notere ned/korrigere melodier og rytmer

·         Musikkteoretiske spørsmål

Litteratur til hjelp: Benestad, F. (2009) Musikklære. Oslo: Universitetsforlaget.

Intervju
I intervjuet ønsker vi å høre om din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får mulighet til å stille spørsmål. Tidsrammen for intervjuet er ca. 10 minutter.

Kunngjøring av resultat
Innen 19. juni: Tilbuds- og avslagsbrev sendes ut. Det sendes ut tilbud om plass, avslag på plass eller tilbud om å stå på venteliste via e-post. Tildelt plass takkes ja eller nei til via Søknadsweb. Gis det avslag eller tilbud om å stå på venteliste, sendes melding om det samme dato via e-post.

Svarfrist
24. juni: Frist for å takke ja til studieplass via Søknadsweb.

Det blir ikke gitt begrunnelser for avslag eller informasjon om resultat via telefon. Har du spørsmål angående dette, kan du henvende deg per e-post til studier.staffeldtsgate@nla.no.