Suppleringsopptak til musikkprogrammer med oppstart høsten 2022

Vi tilbyr nå noen få plasser først og fremst på blås, bass, piano og musikkproduksjon/låtskriving. Vi har også noen ytterst få plasser på andre instrumenter på MML og kantorutdanningen. Frist for å søke er 1. juni.

Våre bachelorprogram: 

Bachelorprogram i utøvende rytmisk musikk (URM)

Bachelorprogram i utøvende musikk og bachelorprogram i musikk, menighet og ledelse (UM/MML)

Faglige opptakskrav til alle bachelorprogrammene

 • Generell studiekompetanse
 • Opptaksprøve (se informasjon under)

Det blir gitt samme opptaksprøve for alle bachelorprogram. Resultatene etter opptaksprøve og instrumentsammensetning er avgjørende for hvem som blir tatt opp. 

Slik søker du:


1. juni 2022:
 
Siste frist for å sende inn søknad elektronisk i Søknadsweb.

 • Egenattest
 • Passfoto av deg selv
 • Vitnemål/dokumentasjon: Du kan laste opp dokumentasjon i nettsøknaden din. Har du vitnemål på generell studiekompetanse i nasjonal vitnemålsdatabase, trenger du ikke laste opp dette. Fullfører du videregående skole våren 2022, laster du det opp når det er klart i juni. 

Opptaksprøven består av 2 deler:

 1. Prøvespill – del 1
 2. Musikkteori og gehør – del 2

Vedr. prøvespill, del 1 av opptaksprøven
Som vedlegg til søknaden laster du opp program for prøvespill. Programmet skal bestå av to sanger/komposisjoner. Dersom skolens band skal benyttes, skal dette presiseres i programmet, og det skal velges to sanger fra følgende liste (NB: Husk å skrive inn titler og toneart i programmet):

15. juni 2022: Prøvespilldag

Hoved- og biinstrument
Alle forbereder to selvvalgte musikkstykker på hovedinstrument. Husk å legge opp musikkstykker med ulik karakter der du blant annet får vist frem dine solistiske egenskaper. Høgskolen har tilrettelagt rom med piano, sanganlegg med mikrofon og backline (bassforsterker, gitarforsterker og trommesett). I prøvespill for rytmisk hovedinstrument tillates det å ha med eget band. Lengde på prøvespill i hovedinstrument er 15 minutter.

I forlengelsen av hovedinstrumentprøven gjennomføres prøvespill på biinstrument på 5 minutter. Du fremfører et selvvalgt stykke. Studenter som blir tatt opp i MML/URM får piano (notebasert og besifring) som obligatorisk biinstrument, med unntak av de som har piano som hovedinstrument som får vokal som obligatorisk biinstrument.

For deg som søker biinstrument vokal (MML og URM):
Legg ved to eksemplarer av noter hvis det trengs akkompagnatør til.

Intervju
I forbindelse med prøvespillet på hovedinstrument legger vi inn et intervju. I intervjuet ønsker vi å høre om din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får mulighet til å stille spørsmål. Tidsrammen for intervjuet er ca. 10 minutter.

 

Vedr. del 2 av opptaksprøven, musikktori- og gehørprøve

For å bli tatt opp til bachelorprogrammene gjelder krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og gehør. Musikkteori- og gehørprøven må være bestått for å kunne få tilbud om opptak til studiet. Tidsrammen på teoriprøven er 50 minutter. Prøven kan gjennomføres på to måter:

 1. På selve prøvespilldagen på NLA Høgskolen.
 2. Ved dokumentasjon av bestått nasjonal gehør- og teoriprøve ved annen institusjon.

Prøven omfatter følgende:

 • Å gjenkjenne, bestemme og navngi intervaller og ulike tre- og firklanger
 • Å notere ned/korrigere melodier, akkorder og rytmer
 • Musikkteoretiske spørsmål

Litteratur til hjelp: Benestad, F. (2009) Musikklære. Oslo: Universitetsforlaget.

Kunngjøring av resultat

17 juni: Tilbuds- og avslagsbrev sendes ut. Det sendes ut tilbud om plass, avslag på plass eller tilbud om å stå på venteliste via e-post. Tildelt plass takkes ja eller nei til via Søknadsweb. Gis det avslag eller tilbud om å stå på venteliste, sendes også melding om dette via e-post.

Svarfrist

23. juni: Frist for å takke ja til studieplass via Søknadsweb. Det blir ikke gitt begrunnelser for avslag eller informasjon om resultat via telefon. Har du spørsmål angående dette, kan du henvende deg på e-post til studier.staffeldtsgate@nla.no

Oppsummering, viktige datoer for søknad og opptak 2022

  • 1. juni: Siste frist for å sende inn søknad elektronisk i Søknadsweb
  • 3. juni: Du får bekreftet innkalling til prøvespill
  • 15. juni: Prøvespilldag på NLA Høgskolen Staffeldtsgate
  • 17. juni: Tilbuds- og avslagsbrev sendes ut
  • 23. juni: Frist for å takke ja til studieplass via Søknadsweb

E-postadresse: studier.staffeldtsgate@nla.no. Merk e-posten "søknad musikk".

Dersom innsendingsfristen ikke overholdes, betyr dette at du ikke får mulighet til å delta på opptaksprøve.