Søknadsinfo for bachelorprogrammene i musikk med oppstart høsten 2024

Her finner du informasjon om søknads- og opptaksprosessen til bachelor i MML/UM og URM, med viktige datoer og hvordan du går frem.

Våre bachelorprogram: 

Bachelorprogram i utøvende rytmisk musikk (URM)

Bachelorprogram i i musikk, menighet og ledelse (MML) og 
Bachelor i utøvende musikk (UM)

Faglige opptakskrav til alle bachelorprogrammene

 • Generell studiekompetanse
 • Opptaksprøve

Det blir gitt samme opptaksprøve for begge bachelorprogrammene. Resultatene etter opptaksprøve og instrumentsammensetning er avgjørende for hvem som blir gitt tilbud om plass.

Slik søker du:

Send inn en søknad i Søknadsweb. Siste frist er 15. desember 2023. Du kan søke på flere av bachelorgradene legge opp en prioritering.

Vitnemål og annen relevant dokumentsjon søknaden laster du opp i søknaden. Du trenger ikke å laste opp vitnemål på generell studiekompetanse dersom den ligger i nasjonal vitnemålsdatabase. Fullfører du videregående skole våren 2023, laster du det opp når det er klart i juni.

Opptaksprøven skal leveres på nettskjema innen 10. januar 2024. Den skal inneholde:

 1. Video av deg på hovedinstrument der du fremfører deler av 2 ulike låter. (Total varighet på 3-4 minutter). Mobilopptak er tilstrekkelig kvalitet. Du skal legge inn lenker til YouTube, Dropbox, Drive eller lignende.
 2. Referanser: Navn og telefonnummer på to musikkfaglige personer som kjenner deg.
 3. Egenattest: Last opp et bilde av deg selv og svar på spørsmålene i skjemaet om din erfaring og musikalsk bakgrunn. 

Innen 1. februar 2024 vil du få svar på om du har bestått del 1. Hvis du har bestått blir du invitert til prøvespill del 2 og 3.

 

Dersom du består opptaksprøve del 1 og oppfyller de formelle kravene for opptak, vil du bli innkalt til opptaksprøve del 2 og 3.

Innen 1. mars 2024 må du sende inn ditt program for prøvespillet. Det skal bestå av to låter. Du kan benytte deg av skolens eget opptaksband på én eller begge låtene, men da må du velge blant repertoaret under. Du kan også spille solo, bruke backing track, eller ha med eget band. Programmet sendes inn på nettskjema.

18.–22. mars 2024: Prøvespilluke

Praktisk informasjon om prøvespilldagen, opptaksprøve del 2 og 3, på NLA Høgskolen i Oslo (inngang Linstows gate 3).

Opptaksprøven gjennomføres i uke 12 og hver søker møter kun én dag. Innkalling til opptaksprøve sendes per e-post 1. februar, og det er viktig at du bekrefter om du kommer eller ikke innen gitt frist i e-posten.

Hver morgen på prøvedagene vil det bli holdt et kort obligatorisk orienteringsmøte. Her vil det, foruten viktig informasjon om prøvedagen, bli fremmøteregistrering ved opprop. Eksakt tidspunkt for prøvene blir annonsert etter at fremmøteregistreringen er gjennomført.

Selve prøven foregår i to deler; opptaksprøve del 2, prøvespill på hoved- og biinstrument med intervju og opptaksprøve del 3, musikkteori- og gehørprøve.

Øvingsrom for søkere vil være tilgjengelig i hovedbyggets underetasje. 

Utsatt prøvespill
Dersom du blir forhindret fra å møte prøvedagen du er invitert til, ber vi om beskjed umiddelbart. Prøvetidspunktet er i utgangspunktet ikke mulig å endre, men ved tungtveiende grunner som sykdom dokumentert ved legeerklæring eller opptaksprøve ved annen institusjon, kan du søke om å få opptaksprøve en annen dato.

 

Hoved- og biinstrument
Alle forbereder to selvvalgte musikkstykker på hovedinstrument. Husk å legge opp musikkstykker med ulik karakter der du blant annet får vist frem dine solistiske egenskaper. Høgskolen har tilrettelagt rom med piano, sanganlegg med mikrofon og backline (bassforsterker, gitarforsterker og trommesett). I prøvespill for rytmisk hovedinstrument tillates det å ha med eget band. Lengde på prøvespill i hovedinstrument er 15 minutter.

I forlengelsen av hovedinstrumentprøven gjennomføres prøvespill på biinstrument på 5 minutter. Du fremfører et selvvalgt stykke. Studenter som blir tatt opp i MML/URM får piano (notebasert og besifring) som obligatorisk biinstrument, med unntak av de som har piano som hovedinstrument som får vokal som obligatorisk biinstrument.

For deg som søker biinstrument vokal (MML og URM):
Legg ved to eksemplarer av noter hvis det trengs akkompagnatør til.

Intervju
I forbindelse med prøvespillet på hovedinstrument legger vi inn et intervju. I intervjuet ønsker vi å høre om din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får mulighet til å stille spørsmål. Tidsrammen for intervjuet er ca. 10 minutter.

 

For å bli tatt opp til bachelorprogrammene gjelder krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og gehør. Musikkteori- og gehørprøven må være bestått for å kunne få tilbud om opptak til studiet. Tidsrammen på teoriprøven er 50 minutter. Prøven kan gjennomføres på tre måter:

 1. På selve prøvespilldagen på NLA Høgskolen.
 2. Som forprøve 20. februar kl 17 i auditorium 2 på NLA Høgskolen. Ingen påmelding kreves.
 3. Ved dokumentasjon av bestått nasjonal gehør- og teoriprøve ved annen institusjon.

Dersom du er usikker på dine kunnskaper er forprøven en god pekepinn på hva du må jobbe med til prøven som gjennomføres selve opptaksprøvedagen. Består du denne, slipper du å ta prøven på nytt på opptaksprøvedagen. Prøven omfatter følgende:

 • Å gjenkjenne, bestemme og navngi intervaller og ulike tre- og firklanger
 • Å notere ned/korrigere melodier, akkorder og rytmer
 • Musikkteoretiske spørsmål

Litteratur til hjelp: Benestad, F. (2009) Musikklære. Oslo: Universitetsforlaget.

Resultatene fra forprøven kunngjøres 6. mars.

 

Kunngjøring av resultat

 • Innen 14. april sendes tilbuds- og avslagsbrev. Det sendes ut tilbud om plass, avslag på plass eller tilbud om å stå på venteliste via e-post. Tildelt plass takkes ja eller nei til via Søknadsweb. Gis det avslag eller tilbud om å stå på venteliste, sendes det via e-post.

Svarfrist

 • 28. april: Frist for å takke ja til studieplass via Søknadsweb. Det blir ikke gitt begrunnelser for avslag eller informasjon om resultat via telefon. Har du spørsmål angående dette, kan du henvende deg på e-post til studier.oslo@nla.no.

Supplerende opptaksprøver 
NLA Høgskolen Oslo arrangerer nye opptaksprøver i musikk etter 26. april, dersom det blir behov for jevnere instrumentsammensetning. 

 • 15. desember: Siste frist for å sende inn søknad elektronisk i Søknadsweb
 • 10. januar: siste frist for å sende inn video, referanser og egenattest
 • 1. februar: du får svar på om du har bestått del 1
 • 20. februar: frivillig forprøve i musikkteori og gehør
 • 1. mars: siste frist for innsending av program for prøvespill
 • 6. mars: resultatene av forprøven sendes ut per e-post
 • 18.-22. mars: prøvespilluke
 • 12. april: tilbuds- og avslagsbrev sendes ut
 • 26. april: frist for å takke ja til studieplass via Søknadsweb

Dersom innsendingsfristene ikke overholdes, betyr dette at du ikke får mulighet til å delta på opptaksprøve. 

 

Spørsmål kan sendes til følgende e-post: studier.oslo@nla.no. Merk e-posten: søknad musikk.