Master i teologi

Master i teologi
  • Bergen
  • Master
  • 120 poeng
  • Høst
Løpende opptak Søk opptak her
Ønsker du å få et godt grunnlag for å fortolke og formidle kristen tro?

Da er teologistudiet aktuelt for deg. Bachelor i teologi og master i teologi fra NLA Høgskolen kan brukes som del av grunnlaget for å bli prest i Den norske kirke eller til å bli forsamlingsleder eller pastor i andre kirkesamfunn og menigheter. Det kvalifiserer også for videre teologisk forskning eller andre oppgaver som krever teologisk kompetanse, som misjonær eller bibeloversetter.

God kunnskap om den kristne tro gir deg grunnlag for å bidra i kristen forkynnelse og formidling, kirkelig opplæring og tjeneste, og for å delta kritisk og konstruktivt i samfunnsdebatten.

En full presteutdanning i Den norske kirke (profesjonsstudium i teologi/cand.theol.) går over seks år. Avlagt master i teologi vil i hovedsak kunne gi innpasning i en slik grad. Dersom du vurderer prestetjeneste anbefales det å søke opptak på, eller overflytting til, profesjonsstudiet i teologi for å bli en del av studiemiljø og profesjonsorienterte aktiviteter, samt bli underlagt skikkethetsvurdering.

Studiemiljøet ved teologistudiet er unikt. Her møter du engasjerte medstudenter som skal fylle ulike roller i kirke- og organisasjonsliv i framtiden. Som student på NLA får du personlig veiledning til studiene og i tolkning av tekster i Bibelen. I tillegg til forelesning og veiledning møter du lærerne til samtale over en kopp kaffe i kantinen, til andakt, til tekstgjennomgang eller på andre arrangementer knyttet til studiene.

Videre studier

Emnene i Master i teologi kan inngå i en presteutdanning (profesjonsstudium i teologi). Graden gir også grunnlag for opptak i doktorgradsprogrammer i teologi.

Sentrale tema

Bibelen: Det gamle og Det nye testamente
Kristendommens historie  
Systematisk teologi
Vitenskapsteori
Etikk og religionsfilosofi
Masteroppgave i selvvalgt tema

Yrkesmuligheter

Med master i teologi kan du blant annet bli prest, pastor, forsamlingsleder, misjonær, forkynner og forsker.

Utveksling

Det tilbys studentutveksling til Protestant Theological University i Nederland og Stellenbosch University i Sør-Afrika. Dette er mest aktuelt i 2. eller 3. semester.