Master i utøvende rytmisk musikk

Master i utøvende rytmisk musikk
  • Oslo
  • Mastergrad
  • 120 poeng
  • Høst
Frist 15. desember Søk opptak
Musikkbransjen er i konstant endring. Utdanningen av fremtidens musikere tar dette på alvor. Med en master i utøvende musikk fra NLA vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter som trengs for å møte disse utfordringene.

Om studiet

Formålet med mastergraden er å gi studenter mulighet til å fordype seg i sine egne musikalske prosjekter for å utvikle ny kunnskap og kompetanse. Det vektlegges å videreutvikle studentens utøvende ferdigheter og benytte disse ferdighetene i praktisk yrkesutøvelse. 

Studiet gir rom for å arbeide med egen kunstnerisk profil og utvikle et reflektert forhold til både utøving og musikkskaping. NLA har en 50 år lang tradisjon med å utdanne musikere innenfor den rytmiske sjangeren. Denne tradisjonen har også formet undervisningen masterstudiet bygger på, i tillegg til nyere forskning innen kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Studiet ønsker med sin tydelige verdiforankring å bidra til gode prosesser for studentenes danning. Et overordnet mål er å utdanne driftige og samfunnsansvarlige aktører som bidrar til mer entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter. 

Hva lærer du?

Hovedemnene i masterstudiet er knyttet til hovedinstrument. I tillegg til mer tradisjonelle instrumenter, kan også låtskriving/produksjon, kordireksjon og laptop (utøvende eller produksjon) regnes som hovedinstrument.

De fleste andre fag er tett knyttet opp til det praktiske liv som musiker. Flere av emnene i studiet er knyttet opp til selvvalgte kunstneriske prosjekter som feks å arrangere konserter, spille inn musikkvideo, gi ut en innspilling osv.

Det er også fag som gir deg mulighet til å fordype deg innenfor selvvalgte, spesifikke stilepoker og som gir deg hjelp til å reflekter omkring ditt eget uttrykk som musiker. I løpet av studiet vil du også lære å forske gjennom å skape og utøve musikk. Du vil også få kunnskap om entreprenørskap og hvilken rolle det har for den moderne musiker.

Samlet sett er studiet et svært praktisk og tett på et yrkesliv som utøvende musiker.

Studiets oppbygning

Det blir arrangert fire semestersamlinger jevnt fordelt utover hvert semester med varighet fra tre til fem dager. Studiet legger dermed til rette for å fordype og utvikle prosjekter fra ditt utøvende virke som musiker.

Samlingene består av felles forelesninger, interpretasjon, seminar, mesterklasser, møter og presentasjoner. Individuell undervisning og veiledning blir hovedsakelig lagt til ukene mellom semestersamlingene. 

I det tredje semesteret har man mulighet til å gjennomføre utveksling hos en av våre samarbeidspartnere. 

Fjerde semesteret vil semestersamlingene være stedet der masterforum gjennomføres.

Videre studier

En master i utøvende musikk vil kunne kvalifisere til opptak på phd programmer i utøvende musikk/kunstnerisk utviklingsarbeid. Merk at opptakskrav vil kunne variere noe fra ulike institusjoner.

Opptakskrav

De generelle opptakskravene følger av forskrift om krav til mastergrad § 3. 

Det kreves fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Krav til fordypning er minimum 80 studiepoeng i utøvende musikkfag. 

I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres en lokal opptaksprøve bestående av prøvespilling og intervju. Søkerens nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende treårig bachelorutdanning i utøving innenfor rytmisk musikk. 

Opptaksprøve  

 Rangering av søkere skjer på grunnlag av opptaksprøve med følgende deler:  

1.     Spilleprøve med varighet 20 minutter. Søkeren spiller et selvvalgt repertoar.  Spilleprøven graderes med en poengsum fra 10 til 20 for bestått prøve. Søkere som får mindre enn 10 poeng har ikke bestått spilleprøven. Spilleprøven teller 80 % av samlet poengsum.  

2.     Intervju med varighet 10–15 min, der motivasjon og begrunnelse for å søke seg inn på studiet kartlegges. Intervjuet graderes med en poengsum fra 10 til 20. Intervju teller 20 % av samlet poengsum. Spilleprøven må være bestått for å få adgang til intervju.  

Opptakskommisjonen vil bestå av to ansatte i førstestillinger som er ansatt på avdeling for musikk ved NLA, en administrativt ansatt og en studentrepresentant.  

I tillegg til mer tradisjonelle instrumenter, kan også låtskriving/produksjon, kordireksjon og laptop (utøvende eller produksjon) regnes som hovedinstrument. Det er også mulig å søke som gruppe/ensemble. 

Når søkere søker som gruppe/ensemble vil opptaksprøven bli gjennomført som gruppe/ensemble. Hver student vil deretter kunne bli tatt opp som enkeltstudenter der gruppen/ensemblet samarbeider som en enhet i deler av hovedinstrumentundervisning, semesterprosjektene og masteroppgaven. De vil ha en felles hovedveileder, mens hovedinstrument og biveilederressursene følger hver student. Samspillet i gruppen/ ensemblet blir en del av fordypningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet. Hvordan masterprosjekt blir gjennomført og presentert må avtales og godkjennes av hovedveileder, for å ivareta arbeidsmengde og hver enkelt students presentasjon av prosjektet.