Pedagogisk veiledning

Pedagogisk veiledning
 • Bergen eller Oslo
 • Videreutdanning, deltid
 • 15 + 15 + 15 + 15 studiepoeng
 • Høst/vår
Løpende opptak Søk opptak
Studiene i pedagogisk veiledning består av fire moduler á 15 studiepoeng som bygger på hverandre og tilbys som enkeltemner. Studieåret 2019-20 tilbys modul 1 og 2 både med samlinger i Bergen og med samlinger i Oslo.

Videreutdanningen i pedagogisk veiledning består av «Pedagogisk veiledning 1» (30 studiepoeng) og «Pedagogisk veiledning 2» (30 studiepoeng). Begge delene av utdanningen er delt i to moduler á 15 studiepoeng, som bygger på hverandre og tilbys som enkeltemner. I noen tilfeller tilbys det samlet opptak til «Pedagogisk veiledning 1» (modul 1 og 2) eller «Pedagogisk veiledning 2» (modul 3 og 4).

 

I 2020-21 tilbys følgende emner kommende studieår:

Ped.Veiledning 1, modul 1 – Oslo og Bergen (15stp)

Ped.Veiledning 1, modul 2 – Oslo og Bergen (15stp)

Ped.veieldning 1, modul 1 (eksterne kursdeltagere) - Bergen (15stp)

Antallet studieplasser er begrenset. Hvis det er flere kvalifiserte søkere enn det er tilgjengelige studieplasser, vil søknadstidspunktet avgjøre opptaket. En del av studieplassene er forbeholdt lærere som er ansatt ved NLA Høgskolen sine praksisskoler og -barnehager.

Om utdanningen

Studiet i pedagogisk veiledning tar sikte på å kvalifisere yrkesutøvere til oppgaver som veileder i ulike pedagogiske sammenhenger. Målgruppen er skolelærere, barnehagelærere og andre som ønsker å kvalifisere seg for veiledningsoppgaver i en yrkeskontekst. Utdanningen legger vekt på å utdanne veiledere som kan gi systematisk og kvalifisert veiledning som bidrar til den veilededes egen profesjonsutvikling i ulike yrkessammenhenger.

Hva lærer du?

Modul 1 har som målsetning at studenten får grunnleggende bevissthet om veileders oppgaver, samt utvikle bevissthet om etiske perspektiver i veiledningen. Studiet vektlegger å utvikle en analytisk og kritisk holdning til eget arbeid som veileder. 

Gjennom teoriervervelse og praktiske øvelser skal studentene få bevissthet om hva veiledning er, og hvordan veiledning tar form i møte med mennesker i ulike situasjoner. Modulen vil gi en innføring i ulike veiledningstradisjoner med vekt på individuell veiledning, og rollene som veileder og veisøker.

Modul 2 legger opp en videreutvikling av en analytisk og kritisk holdning til eget arbeid som veileder. Det er et mål at studenten får en stadig dypere bevissthet om veileders oppgaver, samt utvikler sensitivitet for den etiske dimensjonen i veiledningen. Gjennom videre fokus på kommunikasjon og samspillsprosesser vil en i denne modulen vektlegge relasjonskompetanse og høy etiske bevissthet. 

Modulen har også fokus på forståelse av veiledningens muligheter gjennom individuell profesjonell utvikling og organisasjonsutvikling, samt utforske veiledningens begrensninger. Modulen legger til rette for en større selvvalgt faglig fordypning opp mot til egen praksis.

Modul 3 handler om veiledning i ulike pedagogiske sammenhenger. Studiet legger vekt på å utforske hvordan veiledning kan tilrettelegge for veisøkers utvikling. Sentralt står veileders evne til å være kontekstfølsom og bevisst på hvordan kontekst påvirker og er styrende for veiledningssamtalen. 

Modul 4 handler om verdier, valg og dilemma i veiledningen. Studiet legger vekt på å utforske egne verdier og holdninger i møte med den andre i veiledningen. Verdiene våre står i nær sammenheng med utvikling av vår veilederrolle og er styrende for de valg som foretas i veiledningen. 

Se de enkelte emnebeskrivelsene for konkretisering av forventet læringsutbytte og mer utfyllende beskrivelse av innholdet.

Studiets oppbygging

Utdanningen i pedagogisk veiledning består av «Pedagogisk veiledning 1» (30 studiepoeng) og «Pedagogisk veiledning 2» (30 studiepoeng). Begge delene av utdanningen er delt i to moduler á 15 studiepoeng, som bygger på hverandre og tilbys som enkeltemner. Undervisningen i hvert av de fire modulene strekker seg over to semester, fra høst til vår. Studiet er samlingsbasert, med 32 undervisningstimer fordelt på til sammen seks samlinger i løpet av året. Se de enkelte emnebeskrivelsene for mer detaljer om av arbeidskrav og undervisningsformer.

Oversikt

Alle emnemodulene har tre samlinger om høsten og tre samlinger om våren. Første samling er gjerne i september og emnene avsluttes ofte i april. Samlingsdatoene sendes til dem som tas opp på videreutdanningen.

Moduler som tilbys med samlinger i Oslo 2019-20:

 • Modul 1: veiledning og ulike veiledningstradisjoner
  • Onsdag 11.september kl. 12.30- 17.00  
  • Tirsdag 8. oktober kl. 12.15-17.00
  • Mandag 18. november kl. 12.30-16.00
  • fredag 13.desember kl. 12.30-16.00
  • torsdag 9. januar kl. 12.30-16.00
  • tirsdag 5. februar kl. 12.30-17.00
  • torsdag 23.april kl. 12.30-17.00
 • Modul 2: Meg selv som veileder

Moduler som tilbys med samlinger i Bergen 2019-20:

 • Modul 1: veiledning og ulike veiledningstradisjoner undervises
  • fredag 13. september kl. 0900-1450
  • Onsdag 2. oktober kl. 1700-2100
  • Tirsdag 19. november kl. 1700-2100
  • Onsdag 22. januar kl. 0900-1450
  • Torsdag 13. februar kl. 1700-2100
  • Onsdag 1. april kl. 0900-1450
 • Modul 2: Meg selv som veileder undervises
  • 13. september kl. 9.00-15.00
  • 2. oktober kl. 9.00-14.00
  • 21. november kl. 9.00-14.00
  • 14. januar kl. 9.00-14.00
  • 17. februar kl. 9.00-14.00
  • 2. april kl. 9.00-15.00

Overflytting

Søkere som har fullført tilsvarende pedagogisk veiledning 1 (modul 1 og 2) ved andre institusjoner kan søke om opptak på pedagogisk veiledning del 2 (modul 3 og 4).

Videre studier

De fire modulene bygger på hverandre, og et bestått emne danner grunnlag for å søke om opptak til neste emne.