Profesjonsstudium i teologi

Profesjonsstudium i teologi
  • Bergen
  • Profesjonsstudium, høyere grad
  • 360 poeng
  • Høst
Søknadsfrist 15. april Søk opptak
Vil du bli prest, pastor eller forsamlingsleder? Da er profesjonsstudiet i teologi noe for deg.

Livet som prest, pastor eller forsamlingsleder er for mange det mest meningsfulle de kan tenke seg. Du får møte alle slags folk i ulike livssituasjoner, gi dem et møte med den kristne tro og bidra til vekst og modning i deres kristne liv. Det er også høyst meningsfullt for dem du møter. Du kommer tett på menneskers hverdag, møter dem ved store fester i livet (som dåp, konfirmasjon, bryllup) og kan bli en hjelp i eksistensielle eller samfunnsmessige kriser (som ved gravferd, dødsfall og naturkatastrofer).

 

Profesjonsstudiet i teologi gir deg graden cand.theol. (candidata/-us theologiae), som kvalifiserer deg bredt for å gå inn i disse oppgavene, gjennom at du lærer å fortolke og formidle Bibelen, kommer på innsiden av kirkens tro og liv historisk og dagsaktuelt, og får øvd deg på og reflektert rundt preste- eller pastorrollens ulike oppgaver gjennom praktisk-teologiske emner og praksisperioder.

Profesjonsstudiet kvalifiserer deg til prestestilling i Den norske kirke, sammen med gjennomført Vegen til vigslig (VTV) som er et innføringsprogram fra Den norske kirke for studenter på veg mot ulike vigslede tjenester i kirken, drevet av Bispemøtet. 

Studenter som sikter mot tjeneste i andre kirkesamfunn eller organisasjoner kan få lagt opp sine praksisperioder på relevante steder for slik tjeneste.

På profesjonsstudiet i teologi studerer du kristendommen med utgangspunkt i, og med hovedvekt på, den evangelisk-lutherske trosbekjennelsen. Språkstudiene i hebraisk og nytestamentlig gresk gir grunnlag for å forstå de bibelske grunntekstene og er et viktig grunnlag for videre teologistudier. Du har også mulighet til å ta et sommersemester i Israel og Palestina eller inkludere ledelsesfag fra studiet i praktisk teologi og ledelse på bachelornivå.

Studiemiljøet ved teologistudiet er unikt. Her møter du engasjerte medstudenter som skal fylle ulike roller i kirke- og organisasjonsliv i framtiden. Som student hos oss får du personlig veiledning til studiene og i tolkning av tekster i Bibelen. I tillegg til forelesning og veiledning møter du lærerne til samtale over en kopp kaffe i kantinen, til andakt, til tekstgjennomgang eller på andre arrangementer knyttet til studiene.

Videre studier

Graden gir grunnlag for opptak i doktorgradsprogrammer i teologi.

Sentrale tema

Bibelen: Det gamle og Det nye testamente, studert på hebraisk og gresk
Kristendommens historie  
Systematisk teologi
Religion og samfunn
Vitenskapsteori
Praktisk teologi

Yrkesmuligheter

Med profesjonsstudium i teologi (cand.theol.-graden) kan du blant annet bli prest i Den norske kirke eller andre kirkesamfunn (i menighet eller på institusjon), pastor, forsamlingsleder, misjonær, forkynner, forsker, eller andre typer stillinger som innebærer formidling av kristen tro.

Utveksling

Det tilbys studentutveksling til bl.a. University of Winchester, Protestant Theological University i Nederland og Stellenbosch University i Sør-Afrika. Utvekslingen kan gjennomføres i løpet av studiene på bachelornivå eller masternivå.