Programmering 1.-7. trinn

Programmering 1.-7. trinn
  • Nettbasert
  • Videreutdanning, deltid, nettbasert
  • 15 studiepoeng
  • Ledige studieplasser!
  • To semester
  • Høst 2024
Løpende opptak Søk fra 1. juni
Er du lærer og ønsker mer kompetanse innen programmering? Nå kan du ta 15 studiepoeng i programmering for lærere, 1.-7. trinn, på nett.

Om videreutdanningen

Programmering er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud for lærere innenfor strategien Kompetanse for kvalitet. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du finne søknadsskjema, informasjon om viktige frister, og lese mer om strategien.


Emnet gir økt kompetanse innenfor programmering knyttet opp til gjeldende læreplan. I tillegg til tverrfaglige perspektiv vil emnet rette fokus mot kompetansemål i matematikk, kunst og håndverk, musikk og naturfag.

Studentene vil møte ulike didaktiske modeller som vil være sentrale i undervisning i og med programmering. Emnet vektlegger digital og analog tilnærming til programmering (med og uten PC). Opplæringen tar sikte på å være praksisnær. I emnet vil det bli lagt til rette for skapende læringsprosesser, algoritmisk tenking og utforsking.

Emnet består av varierte arbeids- og undervisningsformer, som f.eks. nettleksjoner, selvstudium, øvingsoppgaver, selvrettende interaktive oppgaver, veiledning, praksisrelevante oppgaver og hverandrevurdering. Det blir lagt til rette for studiegrupper på nett.

Tilbudet er helt nettbasert uten fysiske samlinger. Det er en forutsetning at studenten er fortrolig med internettbruk: navigering i nettleser, bruk av diskusjonsforum, opp- og nedlasting av filer.

Arbeidsomfang

Omtrent 400 timer.

Arbeidskrav

Emnet inneholder seks praksisnære arbeidskrav som inngår i mappen for endelig vurdering.

Arbeidskravene må være godkjent innen oppgitte frister for å kunne levere eksamen i emnet. Obligatoriske arbeidskrav består av: programmeringsoppgaver, interaktive oppgaver, hverandrevurdering av undervisningsopplegg, utarbeide, gjennomføre og dele tverrfaglige undervisningsopplegg med fokus på skapende prosesser, utforskning og programmering.

Ved ikke godkjent arbeidskrav kan studenten få ny mulighet til å levere.

Avsluttende vurdering

Individuell mappevurdering. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før vurdering kan gjennomføres.

Søknadsprosessen

  • Søk UDIR om stipend- eller vikarordning innen 1. mars
  • Søk NLA om studieplass innen 15. mai. Du får e-post om dette rundt månedsskiftet april/mai
  • Hvis du ikke er med i stipend- og vikarordningen til UDIR kan du søke på eventuelle restplasser i juni

For studietilbudene som er opprettet spesielt for Kompetanse for kvalitet må du i første omgang sende en søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen til Utdanningsdirektoratet. Se Utdanningsdirektoratets nettsider for oppdatert og utfyllende informasjon om søknadsprosessen og viktige frister.

Etter søknadsfristen sender Utdanningsdirektoratet søkerlister til skoleeierne (kommune, fylkeskommune og private skoleeiere). Det er de som vurderer hvilke lærere og hvilke fagområder som skal prioriteres innen 15. mars. Merk at Utdanningsdirektoratet ikke vurderer om du er kvalifisert for opptak til en bestemt videreutdanning. De som blir prioritert skal så søke direkte til NLA innen 15. mai, og får en egen epost om dette. NLA Høgskolen gjør det endelige opptaket innen utgangen av mai.

Hvis du oppfyller opptakskravene, men ikke har blitt tatt opp gjennom Udir og skoleeier, kan du søke direkte til NLA Høgskolen. Vi kan ta opp kvalifiserte lærere dersom vi har ledig kapasitet når Udir har fordelt studieplasser. Disse studentene kan ikke søke om økonomisk støtte fra Udir. Ta direkte og uforpliktende kontakt med studieadministrasjonen hvis du vurderer å søke selv.

Generelle opptakskrav for Kompetanse for kvalitet

Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak for dette når den aktuelle videreutdanningen vil bidra til at søkeren oppfyller kravene for tilsetting i undervisningsstilling. Et eksempel på dette er en utdannet barnehagelærer som ved å ta videreutdanningen Norsk 2 KFK fullfører 60 studiepoeng med undervisningsrettet videreutdanning, og dermed kan ansettes på barnetrinnet. Husk at det alltid er arbeidsgiver som vurderer om en tilleggsutdanning er relevant for å oppfylle tilsettingskravene.

• Studenter som får studieplass må være tilsatt i skolen i studieperioden. 

Ved eventuelt ledig plass kan det vurderes å fravike dette hvis søkeren kan dokumentere annen tilknytning til en skole, slik at det er mulig å gjennomføre alle arbeidskrav og ellers delta i studiet på grunnlag av egen praksiserfaring i studieåret.

• Noen videreutdanninger har egne faglige tilleggskrav.

Økonomi

Det er ikke studieavgift på dette studiet. Semesteravgiften for medlemskap i studentsamskipnaden på Vestlandet er valgfri. Gjennom Utdanningsdirektoratet kan du søke om enten vikar- eller stipendordning. Husk å søke innen 1. mars.

Vikarordning

Deltagere som velger vikarordningen blir frikjøpt fra en del av sine ordinære arbeidsoppgaver. Skoleeier har ansvar for å dekke kostnader knyttet til læremidler, reise og opphold til obligatoriske samlinger og eksamen. Se Utdanningsdirektoratet sine nettsider for utfyllende informasjon om vikarordningen.

Stipendordning

Deltagere som velger stipendordningen får utbetalt et stipend, og kan dermed selv velge hvordan noe av midlene skal benyttes. Husk at frikjøp til obligatoriske samlinger og øvrig studiearbeid må dekkes av dette stipendet. Skoleeier har ansvar for å dekke direkte kostnader knyttet til læremidler, reise og opphold i forbindelse med obligatoriske samlinger og eksamen. Lærere med stipendordning skal ha fri til lesedager og eksamen i samsvar med avtaleverket. Se Utdanningsdirektoratet sine nettsider for utfyllende informasjon om stipendordningen.

Tilbake til oversikten: Videreutdanning for lærere