Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet
  • Bergen og Oslo, nettbasert
  • Videreutdanning, deltid
  • 30/15 studiepoeng
  • To semestre
  • Høst 2024
Løpende opptak Søk fra 1. juni
Strategien «Kompetanse for kvalitet» gir deg som lærer tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025.

KFK-studiene er knyttet til UDIRs vikar- og stipendordning, og søkere innenfor denne ordningen prioriteres ved opptak. Se UDIRs nettsider for informasjon om vikar- og stipendordningen, som har søknadsfrist 1. mars. Eventuelle restplasser blir lagt ut på NLAs søknadsweb i juni.

NLA Høgskolen har følgende studietilbud under satsingen kompetanse for kvalitet studieåret 2024-2025: 

Hva lærer du?

KFK-videreutdanningene skal bidra til at du som lærer får økt faglig og didaktisk kompetanse, og til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen. Studietilbudene er av høy faglig kvalitet og undervisningen er knyttet til ditt daglige arbeid i skolen. NLA Høgskolen legger stor vekt på faglig dybdeforståelse og studiene gir et innblikk i aktuell fagdidaktisk forskning. Yrkespraksisen din brukes som både refleksjons og øvingsarena.

Videreutdanningen gir formell kompetanse i form av studiepoeng. Ta gjerne en kontakt med studiekonsulentene våre, hvis du har spørsmål om opptakskrav eller overlappende kompetanse. Du finner kontaktinformasjon på nettsidene til de enkelte videreutdanningene.

Studienes oppbygging

Ved NLA Høgskolen kombinerer vi fjernstudium med digital studieaktivitet og noen fysiske samlinger i Bergen. Dette gir fleksibilitet til den enkelte studenten samtidig som det legger et grunnlag for å bygge et godt læringsmiljø og fører til rikere kommunikasjon mellom studentene og lærerne. Vi har et godt tilbud om individuell veiledning.

Videreutdanningen i programmering er helt nettbasert.

Søknad og opptak

For å bli prioritert søker til NLAs KFK-studier, presentert i lenker på denne siden, må du søke deg inn via UDIRs vikar-og stipendordning. Det betyr at du i første omgang sender inn søknad om deltakelse i stipend- eller vikarordningen til Utdanningsdirektoratet.

Søknadsperiode er 1. februar til 1. mars. Husk å krysse av for om du ønsker vikarordning eller stipendordning. Etter søknadsfristen sender utdanningsdirektoratet søkerlister til de respektive skoleeiere (kommune, fylkeskommune, private eiere). Det er de som vurderer hvilke lærere og hvilke fagområder som skal prioriteres.

De som får innvilget vikar- eller stipendordning for å delta på et studium, blir kontaktet av NLA, og bedt om å søke opptak ved NLA Høgskolen, med frist 15. mai. NLA Høgskolen vurderer i opptaket om søker har nødvendig utdanning for opptak til studiet (dette tar ikke Utdanningsdirektoratet stilling til i sin søknadsbehandling).

Ledige plasser, opptak utenfor ordningen

Om det er ledig kapasitet etter at opptaket av søkere med vikar- eller stipendordning, kan NLA fra juni åpne for søknad med løpende opptak til de ledige studieplassene. Til videreutdanninger med få eller ingen ledige plasser kan det i noen tilfeller være aktuelt med venteliste. Søkere til ledige plasser kan ikke søke om deltakelse i stipend- eller vikarordningen til UDIR, men vil få dekket selve studieavgiften. Søkere til ledige studieplasser må selv dokumentere at de er i stilling som lærer. 

Andre studier, opptak innenfor ordningen

Du kan velge å søke deg til NLAs andre studietilbud som gir kompetanse i undervisningsfag. For andre studietilbud enn KFK-studiene, må du både søke om studieplass direkte til NLA, og du må i tillegg søke UDIR om deltakelse i vikar- eller stipendordningen. Se direktoratets orientering om Studietilbud utenfor Udirs studiekatalog. Se også oversikten over videreutdanninger for lærere:

Videreutdanning for lærere

 

 

Generelle opptakskrav for Kompetanse for kvalitet

• Godkjent lærerutdanning. Det vil si en utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lærer i grunnskolen. Se Utdanningsdirektoratets tilsetting og kompetansekrav.

Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak for dette når den aktuelle videreutdanningen vil bidra til at søkeren oppfyller kravene for tilsetting i undervisningsstilling. Et eksempel på dette er en utdannet barnehagelærer som ved å ta videreutdanningen Norsk 2 (NLA tilbyr ikke dette studiet innenfor KFK-ordningen kommende studieår) fullfører 60 studiepoeng med undervisningsrettet videreutdanning, og dermed kan ansettes på barnetrinnet. Husk at det alltid er arbeidsgiver som vurderer om en tilleggsutdanning er relevant for å oppfylle tilsettingskravene.

• Studenter som får studieplass må være tilsatt i skolen i studieperioden. Ved eventuelt ledig plass kan det vurderes å fravike dette hvis søkeren kan dokumentere annen tilknytning til en skole, slik at det er mulig å gjennomføre alle arbeidskrav og ellers delta i studiet på grunnlag av egen praksiserfaring i studieåret.

• Noen videreutdanninger har egne faglige tilleggskrav