Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet
  • Bergen og Oslo, nettbasert
  • Videreutdanning, deltid
  • 30/15 studiepoeng
  • Høst
Se lenker til de ulike studiene nedenfor
Strategien «Kompetanse for kvalitet» gir deg som lærer tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025.

KFK-studiene er knyttet til UDIRs vikar- og stipendordning, og søkere innenfor denne ordningen prioriteres ved opptak. Se UDIRs nettside for informasjon om vikar- og stipendordningen, som har søknadsfrist 1. mars. Eventuelle restplasser blir lagt ut på NLAs søknadsweb i juni.

NLA Høgskolen har følgende studietilbud under satsingen kompetanse for kvalitet studieåret 2024-2025: 

Hva lærer du?

KFK-studiene skal bidra til at du som lærer får økt faglig og didaktisk kompetanse. Du kan søke dersom du ikke har noe fordypning i faget fra tidligere, eller om du allerede har en del fordypning. Ta gjerne en kontakt med studieadministrasjonen vår, hvis du har spørsmål om opptakskrav eller overlappende kompetanse.

Videreutdanningen gir formell kompetanse i form av studiepoeng. Studiet skal styrke deg som lærer, og bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen. Studietilbudene er av høy faglig kvalitet og undervisningen er knyttet til ditt daglige arbeid i skolen. NLA Høgskolen legger stor vekt på faglig dybdeforståelse og studiene gir et innblikk i aktuell fagdidaktisk forskning. Yrkespraksisen din brukes som både refleksjons og øvingsarena.

Studienes oppbygging

Ved NLA Høgskolen kombinerer vi fjernstudium med digital studieaktivitet og noen fysiske samlinger i Bergen. Dette gir fleksibilitet til den enkelte studenten samtidig som det legger et grunnlag for å bygge et godt læringsmiljø og fører til rikere kommunikasjon mellom studentene og lærerne. Vi har et godt tilbud om individuell veiledning.

Videreutdanningen i programmering er helt nettbasert.

Praktisk informasjon

For å bli prioritert søker til NLAs KFK-studier, presentert i lenker på denne siden, må du søke deg inn via UDIRs vikar-og stipendordning. Det betyr at du i første omgang sender inn søknad om deltakelse i stipend- eller vikarordningen til Utdanningsdirektoratet.

Søknadsperiode er 1. februar til 1. mars. Husk å krysse av for om du ønsker vikarordning eller stipendordning. Etter søknadsfristen sender utdanningsdirektoratet søkerlister til de respektive skoleeiere (kommune, fylkeskommune, private eiere). Det er de som vurderer hvilke lærere og hvilke fagområder som skal prioriteres.

De som får innvilget vikar- eller stipendordning for å delta på et studium, blir kontaktet av NLA, og bedt om å søke opptak ved NLA Høgskolen, med frist 15. mai. NLA Høgskolen vurderer i opptaket om søker har nødvendig utdanning for opptak til studiet (dette tar ikke skoleeier eller UDIR stilling til).

Om det er ledig kapasitet etter at opptaket av søkere som har fått innvilget vikar- eller stipendordning er gjennomført, vil NLA åpne for søknad til ledige studieplasser fra 1. juni. Søkere til slike ledige plasser kan ikke søke om deltakelse i stipend eller vikarordningen til UDIR, men vil få dekket selve studieavgiften. Søkere til ledige studieplasser må dokumentere at de er i stilling som lærer. 

Mulighet for å søke seg til andre studier, men innenfor ordningen
Du kan velge å søke deg til NLAs andre studietilbud som gir kompetanse i undervisningsfag. For andre studietilbud enn KFK-studiene, må du både søke om studieplass direkte til NLA, og du må i tillegg søke UDIR om deltakelse i vikar- eller stipendordningen. Ta kontakt om du skulle ha spørsmål rundt dette. 

Generelle opptakskrav for Kompetanse for kvalitet

• Godkjent lærerutdanning. Det vil si en utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lærer i grunnskolen. Se Utdanningsdirektoratets tilsetting og kompetansekrav.

Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak for dette når den aktuelle videreutdanningen vil bidra til at søkeren oppfyller kravene for tilsetting i undervisningsstilling. Et eksempel på dette er en utdannet barnehagelærer som ved å ta videreutdanningen Norsk 2 (NLA tilbyr ikke dette studiet innenfor KFK-ordningen kommende studieår) fullfører 60 studiepoeng med undervisningsrettet videreutdanning, og dermed kan ansettes på barnetrinnet. Husk at det alltid er arbeidsgiver som vurderer om en tilleggsutdanning er relevant for å oppfylle tilsettingskravene.

• Studenter som får studieplass må være tilsatt i skolen i studieperioden. Ved eventuelt ledig plass kan det vurderes å fravike dette hvis søkeren kan dokumentere annen tilknytning til en skole, slik at det er mulig å gjennomføre alle arbeidskrav og ellers delta i studiet på grunnlag av egen praksiserfaring i studieåret.

• Noen videreutdanninger har egne faglige tilleggskrav