Begynneropplæring 1, 1.-7. trinn

Begynneropplæring 1, 1.-7. trinn
 • Oslo
 • Videreutdanning, deltid, samlingsbasert
 • 30 (15 + 15) studiepoeng
 • Få ledige studieplasser!
 • To semester
 • Høst 2024
Løpende opptak Søk fra 1. juni
Begynneropplæring 1 er en samlings- og nettbasert videreutdanning for deg som er lærer på barne- og mellomtrinnet og som ikke har studiepoeng i begynneropplæring fra før av. Gjennom utdanningen tilegner du deg oppdatert fagkunnskap om emnet og videreutvikler din egen undervisning på dette fagområdet.

Om utdanningen

Videreutdanningen Begynneropplæring 1 er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud for lærere innenfor strategien Kompetanse for kvalitet. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du finne søknadsskjema, informasjon om viktige frister, og lese mer om strategien: Videreutdanning for lærere.

Videreutdanningen er et tilbud til deg som er lærer på 1.-7. trinn, og som ikke har studiepoeng i begynneropplæring fra før av, slik at du får oppdatert og forskningsbasert kompetanse i emnet. Denne videreutdanningen er også tilrettelagt for lærere som har studiepoeng i GLSM fra den tidligere allmennlærerutdanningen. 

Hva lærer du?

I denne videreutdanningen legger vi stor vekt på tidlig innsats og tilpasset opplæring innen lesing, skriving og regning. Norsk og matematikk er de sentrale fagområdene, og samtidig vil vi også inkludere pedagogikk og andre fag i undervisningen. For å gi deg kunnskap om, og erfaring med varierte arbeidsmåter vil vi blant annet supplere utdanningstilbudet med tverrfaglig samarbeid og tema som blant annet inkluderer rom og bevegelse. 

Det faglige innholdet i utdanningen henger sammen med rammeplanen for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og oppmerksomheten er på 1-4 trinn. Studiet vil være praksisrettet, og ha arbeidskrav om kunnskapsdeling i eget kollegium. Vi vil tilpasse studieopplegg og arbeidskrav for studenter med GLSM i grunnutdanningen sin.

Følgende overordnede tema vil være styrende for hvordan vi organiserer emneplanene:

 • Overgangen barnehage –  SFO/AKS – skole
  • Barnehagens arbeidsformer
  • Samarbeid barnehage – skole og SFO/AKS – hjem 
 • Tidlig innsats og tilpasset opplæring
  • Tilpasset opplæring for alle elevgrupper
  • Dynamisk kartlegging og forebygging
 • Lesing, skriving og regning
  • Kunnskap om barns språk- og matematikkutvikling
  • Stimulering av språk- og matematikkforståelse
  • Systematisk opplæring i lesing, skriving og regning
  • Begrepsforståelse og -utvikling innen norsk- og matematikkfaglige emner
  • Lesing, skriving og regning når norsk er andrespråket
 • Varierte arbeidsformer
  • Lekende og utforskende
  • Fysisk aktive og kreative 
  • Multimodale og digitale
  • Tverrfaglige

Oppbygging

Studiet er et kombinert nett- og samlingsbasert tilbud med tre samlinger over to dager per semester. Studiet er delt i to moduler som hver utgjør 15 studiepoeng, og går på deltid over ett år med en modul hvert semester. Se emneplanene for utfyllende informasjon om oppbyggingen av studiet, inkludert arbeidskravene.

Samlingsdatoer høsten 2024

Uke 36: 5. og 6. september
Uke 43: 24. og 25. oktober
Uke 48: 28. og 29. november

Samlingsdatoer våren 2025

Uke 3: 16. og 17. januar
Uke 10: 6. og 7. mars
Uke 19: 8. og 9. mai

Søknadsprosessen

 • Søk UDIR om stipend- eller vikarordning innen 1. mars
 • Søk NLA om studieplass innen 15. mai. Du får e-post om dette rundt månedsskiftet april/mai
 • Hvis du ikke er med i stipend- og vikarordningen til UDIR kan du søke på eventuelle restplasser i juni

For studietilbudene som er opprettet spesielt for Kompetanse for kvalitet må du i første omgang sende en søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen til Utdanningsdirektoratet. Se Utdanningsdirektoratets nettsider for oppdatert og utfyllende informasjon om søknadsprosessen og viktige frister.

Etter søknadsfristen sender Utdanningsdirektoratet søkerlister til skoleeierne (kommune, fylkeskommune og private skoleeiere). Det er de som vurderer hvilke lærere og hvilke fagområder som skal prioriteres innen 15. mars. Merk at Utdanningsdirektoratet ikke vurderer om du er kvalifisert for opptak til en bestemt videreutdanning. De som blir prioritert skal derettter søke direkte til NLA innen 15. mai, og får en egen epost om dette. NLA Høgskolen gjør det endelige opptaket innen utgangen av mai.

Hvis du oppfyller opptakskravene, men ikke har blitt tatt opp gjennom Udir og skoleeier, kan du søke direkte til NLA Høgskolen. Vi kan ta opp kvalifiserte lærere dersom vi har ledig kapasitet når Udir har fordelt studieplasser. Disse studentene kan ikke søke om økonomisk støtte fra Udir. Ta direkte og uforpliktende kontakt med studieadministrasjonen hvis du vurderer å søke selv.

Generelle opptakskrav for Kompetanse for kvalitet

Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak for dette når den aktuelle videreutdanningen vil bidra til at søkeren oppfyller kravene for tilsetting i undervisningsstilling. Et eksempel på dette er en utdannet barnehagelærer som ved å ta videreutdanningen Norsk 2 KFK fullfører 60 studiepoeng med undervisningsrettet videreutdanning, og dermed kan ansettes på barnetrinnet. Husk at det alltid er arbeidsgiver som vurderer om en tilleggsutdanning er relevant for å oppfylle tilsettingskravene.

• Studenter som får studieplass må være tilsatt i skolen i studieperioden. 

Ved eventuelt ledig plass kan det vurderes å fravike dette hvis søkeren kan dokumentere annen tilknytning til en skole, slik at det er mulig å gjennomføre alle arbeidskrav og ellers delta i studiet på grunnlag av egen praksiserfaring i studieåret.

• Noen videreutdanninger har egne faglige tilleggskrav.

Økonomi

Det er ikke studieavgift på dette studiet. Semesteravgiften for medlemskap i studentsamskipnaden SiO er valgfri. Gjennom Utdanningsdirektoratet kan du søke om enten vikar- eller stipendordning. Husk å søke innen 1. mars.

Vikarordning

Deltagere som velger vikarordningen blir frikjøpt fra en del av sine ordinære arbeidsoppgaver. Skoleeier har ansvar for å dekke kostnader knyttet til læremidler, reise og opphold til obligatoriske samlinger og eksamen. Se Utdanningsdirektoratet sine nettsider for utfyllende informasjon om vikarordningen.

Stipendordning

Deltagere som velger stipendordningen får utbetalt et stipend, og kan dermed selv velge hvordan noe av midlene skal benyttes. Husk at frikjøp til obligatoriske samlinger og øvrig studiearbeid må dekkes av dette stipendet. Skoleeier har ansvar for å dekke direkte kostnader knyttet til læremidler, reise og opphold i forbindelse med obligatoriske samlinger og eksamen. Lærere med stipendordning skal ha fri til lesedager og eksamen i samsvar med avtaleverket. Se Utdanningsdirektoratet sine nettsider for utfyllende informasjon om stipendordningen.

Tilbake til oversikten: Videreutdanning for lærere