Kunst og håndverk 1

Kunst og håndverk 1
  • Bergen
  • Videreutdanning, deltid, samlingsbasert
  • 30 (15+15) studiepoeng
  • Ledige studieplasser!
  • To semester
  • Høst 2024
Løpende opptak Søk fra 1. juni
Er du lærer og ønsker innføring i kunst, håndverk og formgiving? Nå kan du ta 30 studiepoeng og få erfaring med varierte arbeidsmetoder, ulike materialområder og medier.

Kunst og håndverk er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud for lærere innenfor strategien "Kompetanse for kvalitet". På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du finne søknadsskjema, informasjon om viktige frister, og lese mer om strategien.

Om studiet

Kunst og håndverk 1 består av seks moduler. Studiet er samlingsbasert med tre stedsbaserte samlinger pr semester. I tillegg er det nettbaserte undervisningssamlinger og mellomliggende arbeidskrav. Emnet gir innføring i kunst, håndverk og formgiving. Studenten skal få erfaring med varierte arbeidsmetoder og ulike materialområder og medier knyttet til begynneropplæring i gjeldende læreplan for trinn 1-7 i grunnskolen.

Emnet vektlegger arbeid med håndverk, materialer, redskap og teknikker. Lek, ferdighetstrening og utforskning står sentralt. Materialer, farger, former og digitale uttrykk bearbeides med metoder og verktøy tilpasset 1.-7. trinn. Fagdidaktikk og profesjonspraksis er en integrert del av arbeidet. Undervisningen tar opp skolefagets historie frem til i dag og legitimerer det som allmenndannende.

Den forbereder studenten på sitt yrke med praktiske øvinger relatert til fagets vitenskapelige perspektiver og metoder. Egne erfaringer i faget skal utvikle studentene til gode veiledere for elevene i deres skapende prosesser og gi kunnskap i lærings- og støtteformer som fremmer elevenes faglige utvikling.

Arbeids- og undervisningsformer

- forelesninger
- seminar
- veiledning
- selvstudium og eget verkstedarbeid
- muntlig presentasjon
- skriftlig innlevering
- oppgaver tilknyttet praksisfeltet
- ekskursjon

Datoer for samlinger: DIKU Kunst og håndverk, 30 stp

Campussamling

HØST:

Uke 36: onsdag 6. september, torsdag 7. september, fredag 8. september

Uke 39: nettsamling, torsdag 28. september

Uke 42: onsdag 18. oktober, torsdag 19. oktober, fredag 20. oktober

Uke 48: onsdag 29. november, torsdag 30. november, fredag 1. desember

VÅR:

Uke 6: onsdag 7. februar, torsdag 8. februar, fredag 9. februar

Uke 8: nettsamling, torsdag 22. februar

Uke 11: onsdag 13. mars, torsdag 14. mars, fredag 15. mars

Uke 17: onsdag 24. april, torsdag 25. april, fredag 26. april

EKSAMEN:

Fremlegg av mappearbeid til vurdering, fredag 24. mai.

Arbeidsomfang

850 timer

Avsluttende vurdering

Individuell eksamen: Mappevurdering: Praktiske oppgaver med skriftlig og visuell dokumentasjon presenteres i en eksamensutstilling.

Søknadsprosessen

  • Søk UDIR om stipend- eller vikarordning innen 1. mars
  • Søk NLA om studieplass innen 15. mai. Du får e-post om dette rundt månedsskiftet april/mai
  • Hvis du ikke er med i stipend- og vikarordningen til UDIR kan du søke på eventuelle restplasser i juni

For studietilbudene som er opprettet spesielt for Kompetanse for kvalitet må du i første omgang sende en søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen til Utdanningsdirektoratet. Se Utdanningsdirektoratets nettsider for oppdatert og utfyllende informasjon om søknadsprosessen og viktige frister.

Etter søknadsfristen sender Utdanningsdirektoratet søkerlister til skoleeierne (kommune, fylkeskommune og private skoleeiere). Det er de som vurderer hvilke lærere og hvilke fagområder som skal prioriteres innen 15. mars. Merk at Utdanningsdirektoratet ikke vurderer om du er kvalifisert for opptak til en bestemt videreutdanning. De som blir prioritert skal så søke direkte til NLA innen 15. mai, og får en egen epost om dette. NLA Høgskolen gjør det endelige opptaket innen utgangen av mai.

Hvis du oppfyller opptakskravene, men ikke har blitt tatt opp gjennom Udir og skoleeier, kan du søke direkte til NLA Høgskolen. Vi kan ta opp kvalifiserte lærere dersom vi har ledig kapasitet etter at Udir har fordelt studieplassene. Disse studentene kan ikke søke om økonomisk støtte fra Udir. Ta direkte og uforpliktende kontakt med studieadministrasjonen hvis du vurderer å søke selv.

Generelle opptakskrav for Kompetanse for kvalitet

Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak for dette når den aktuelle videreutdanningen vil bidra til at søkeren oppfyller kravene for tilsetting i undervisningsstilling. Et eksempel på dette er en utdannet barnehagelærer som ved å ta videreutdanningen Norsk 2 fullfører 60 studiepoeng med undervisningsrettet videreutdanning, og dermed kan ansettes på barnetrinnet. Husk at det alltid er arbeidsgiver som vurderer om en tilleggsutdanning er relevant for å oppfylle tilsettingskravene.

• Studenter som får studieplass må være tilsatt i skolen i studieperioden. 

Ved eventuelt ledig plass kan det vurderes å fravike dette hvis søkeren kan dokumentere annen tilknytning til en skole, slik at det er mulig å gjennomføre alle arbeidskrav og ellers delta i studiet på grunnlag av egen praksiserfaring i studieåret.

• Noen videreutdanninger har egne faglige tilleggskrav.

Økonomi

Det er ikke studieavgift på dette studiet. Semesteravgiften for medlemskap i studentsamskipnaden på Vestlandet er valgfri. Gjennom Utdanningsdirektoratet kan du søke om enten vikar- eller stipendordning. Husk å søke innen 1. mars.

Vikarordning

Deltagere som velger vikarordningen blir frikjøpt fra en del av sine ordinære arbeidsoppgaver. Skoleeier har ansvar for å dekke kostnader knyttet til læremidler, reise og opphold til obligatoriske samlinger og eksamen. Se Utdanningsdirektoratet sine nettsider for utfyllende informasjon om vikarordningen.

Stipendordning

Deltagere som velger stipendordningen får utbetalt et stipend, og kan dermed selv velge hvordan noe av midlene skal benyttes. Husk at frikjøp til obligatoriske samlinger og øvrig studiearbeid må dekkes av dette stipendet. Skoleeier har ansvar for å dekke direkte kostnader knyttet til læremidler, reise og opphold i forbindelse med obligatoriske samlinger og eksamen. Lærere med stipendordning skal ha fri til lesedager og eksamen i samsvar med avtaleverket. Se Utdanningsdirektoratet sine nettsider for utfyllende informasjon om stipendordningen.

Tilbake til oversikten: Videreutdanning for lærere