Spesialpedagogikk 1, 1.-10. trinn

Spesialpedagogikk 1, 1.-10. trinn
 • Nettbasert, Bergen
 • Videreutdanning, deltid, samlingsbasert
 • 30 (15 + 15) studiepoeng
 • To semester
 • Høst 2024
Frist 1. mars
Spesialpedagogikk 1 er en samlings- og nettbasert videreutdanning for deg som er lærer i grunnskolen, og som ikke har studiepoeng i spesialpedagogikk fra tidligere. Gjennom utdanningen tilegner du deg oppdatert fagkunnskap og innsikt på det spesialpedagogiske fagområdet som grunnlag for videreutvikling av praksis.

Om utdanningen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk 1 er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud for lærere innenfor strategien Kompetanse for kvalitet. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du finne søknadsskjema, informasjon om viktige frister, og lese mer om strategien. 

Det overordnede målet med utdanningen er å gi forutsetninger for å vurdere spesialpedagogikkens bidrag når det gjelder inkludering, tidlig innsats og god opplæringskvalitet. Videreutdanningen skal gi deg spesialpedagogisk kunnskap og innsikt som kan styrke det kollektive profesjonsfellesskapet på din skole, slik at alle elever får et opplæringstilbud som «fremjar helse, inkludering, trivsel og læring». I tillegg vil du få kompetanse som bidrar til at elever med behov for individuelt tilrettelagt opplæring får et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud som gir tilfredsstillende utbytte.  

Gjennomgående tema i hele studiet vil være:

 • Inkludering – tilpasset opplæring – tidlig innsats
 • Spesialpedagogikkens/spesialpedagogens rolle på elev-, gruppe- og skolenivå
 • Forholdet mellom allmennpedagogikk, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk
 • Ideologi, verdier, kunnskap og praksis innen spesialpedagogikken – faglige og etiske dilemma

Hva lærer du?

 

På modul 1 om høsten vil studiet være sentrert rundt temaene:

 • Du som spesialpedagog i skolen
 • Prinsipper for opplæringen, lover og retningslinjer
 • Spesialpedagogikkens rolle og funksjon: tradisjon, utfordringer og muligheter
 • Grunnlagsproblemer i spesialpedagogisk arbeid
 • Særskilte behov, inkludering og individuelt tilrettelagt opplæring. Den spesialpedagogiske tiltakskjeden 
 • Allmennpedagogikk, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk
 • Tidlig innsats og forebygging
 • Kartlegging og vurdering
 • Tiltaksutforming: tilpasset opplæring, individuelt tilrettelagt opplæring og individuell opplæringsplan (IOP) 

På modul 2 i vårsemesteret vil du arbeide med temaer som:

 • Høyfrekvente spesialpedagogiske utfordringer, som språkvansker, lese-skrivevansker, traumer, nevroutviklingsforstyrrelser, utviklingshemming
 • Atferd som utfordrer. Psykisk helse
 • Flerspråklige elever og spesialpedagogiske behov
 • Elever med behov for individuelt tilrettelagt opplæring
 • PPT og hjelpeapparatet. Tverretatlig samarbeid
 • Pedagogisk bruk av digitale tjenester for mestring, kompensering og inkludering 
 • Innovasjon – spesialpedagogikkens potensial

Oppbygging

Studiet er et kombinert nett- og samlingsbasert tilbud med tre fysiske samlinger over to dager per semester. Studiet er delt i to moduler som hver utgjør 15 studiepoeng, og går over ett år med en modul hvert semester.

Samlingene er basert på faglig forberedelse og etterarbeid. Det legges opp til omvendt undervisning, med nettforelesninger knyttet til hver samling. Samlingene vil inneholde noe forelesning, men hovedfokus vil være på refleksjon og drøfting/ erfaringsutveksling med utgangspunkt i teori og forskning. Forelesninger og drøftinger knyttes til praksis på egen arbeidsplass. Undervisnings- og arbeidsformene søker å støtte utviklingen av et personlig reflektert forhold til kompleksiteten i faglige og etiske dilemma på det spesialpedagogiske området.  

Forberede/planlegging/gjennomføring/evaluering av et selvvalgt utviklingsarbeid på egen skole utgjør en viktig del av studiet, og blir fulgt opp med veiledning gjennom hele året. En individuell semesteroppgave i form av en akademisk tekst om dette utviklingsarbeidet utgjør grunnlaget for sluttvurderingen på hver modul.   

Felles elektronisk læringsplattform benyttes til forberedelse og etterarbeid, samt veiledning og kommunikasjon med de andre studentene og mellom deg og veileder. Her finner du og læringsressursene, som nettforelesninger, litteratur, ulike tekster og veiledninger.

Studieplaner

Samlingsdatoer høsten 2024 og våren 2025

Samlingene vil være på tirsdager og onsdager:

3.-4 september

1.-2 oktober

5.-6. november

 

28.-29. januar 2025

4.-5. mars

6.-7. mai

Søknadsprosessen

 • Søk UDIR om stipend- eller vikarordning innen 1. mars
 • Søk NLA om studieplass innen 15. mai. Du får e-post om dette rundt månedsskiftet april/mai
 • Hvis du ikke er med i stipend- og vikarordningen til UDIR kan du søke på eventuelle restplasser i juni

For studietilbudene som er opprettet spesielt for Kompetanse for kvalitet må du i første omgang sende en søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen til Utdanningsdirektoratet. Se Utdanningsdirektoratets nettsider for oppdatert og utfyllende informasjon om søknadsprosessen og viktige frister.

Etter søknadsfristen sender Utdanningsdirektoratet søkerlister til skoleeierne (kommune, fylkeskommune og private skoleeiere). Det er de som vurderer hvilke lærere og hvilke fagområder som skal prioriteres innen 15. mars. Merk at Utdanningsdirektoratet ikke vurderer om du er kvalifisert for opptak til en bestemt videreutdanning. De som blir prioritert skal så søke direkte til NLA innen 15. mai, og får en egen epost om dette. NLA Høgskolen gjør det endelige opptaket innen utgangen av mai.

Hvis du oppfyller opptakskravene, men ikke har blitt tatt opp gjennom Udir og skoleeier, kan du søke direkte til NLA Høgskolen. Vi kan ta opp kvalifiserte lærere dersom vi har ledig kapasitet når Udir har fordelt studieplasser. Disse studentene kan ikke søke om økonomisk støtte fra Udir. Ta direkte og uforpliktende kontakt med studieadministrasjonen hvis du vurderer å søke selv.

Generelle opptakskrav for Kompetanse for kvalitet

Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak for dette når den aktuelle videreutdanningen vil bidra til at søkeren oppfyller kravene for tilsetting i undervisningsstilling. Et eksempel på dette er en utdannet barnehagelærer som ved å ta videreutdanningen Norsk 2 KFK fullfører 60 studiepoeng med undervisningsrettet videreutdanning, og dermed kan ansettes på barnetrinnet. Husk at det alltid er arbeidsgiver som vurderer om en tilleggsutdanning er relevant for å oppfylle tilsettingskravene.

• Studenter som får studieplass må være tilsatt i skolen i studieperioden. 

Ved eventuelt ledig plass kan det vurderes å fravike dette hvis søkeren kan dokumentere annen tilknytning til en skole, slik at det er mulig å gjennomføre alle arbeidskrav og ellers delta i studiet på grunnlag av egen praksiserfaring i studieåret.

• Noen videreutdanninger har egne faglige tilleggskrav.

Økonomi

Det er ikke studieavgift på dette studiet. Semesteravgiften for medlemskap i studentsamskipnaden på Vestlandet er valgfri. Gjennom Utdanningsdirektoratet kan du søke om enten vikar- eller stipendordning. Husk å søke innen 1. mars.

Vikarordning

Deltagere som velger vikarordningen blir frikjøpt fra en del av sine ordinære arbeidsoppgaver. Skoleeier har ansvar for å dekke kostnader knyttet til læremidler, reise og opphold til obligatoriske samlinger og eksamen. Se Utdanningsdirektoratet sine nettsider for utfyllende informasjon om vikarordningen.

Stipendordning

Deltagere som velger stipendordningen får utbetalt et stipend, og kan dermed selv velge hvordan noe av midlene skal benyttes. Husk at frikjøp til obligatoriske samlinger og øvrig studiearbeid må dekkes av dette stipendet. Skoleeier har ansvar for å dekke direkte kostnader knyttet til læremidler, reise og opphold i forbindelse med obligatoriske samlinger og eksamen. Lærere med stipendordning skal ha fri til lesedager og eksamen i samsvar med avtaleverket. Se Utdanningsdirektoratet sine nettsider for utfyllende informasjon om stipendordningen.

Videre studier

Forutsatt karakteren C eller bedre vil de to modulene på til sammen 30 studiepoeng sammen med lærerutdanning og praksis (ett år i minimum 50 % stilling) kvalifisere for søknad om opptak på master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk ved NLA Høgskolen. 

Tilbake til oversikten: Videreutdanning for lærere