Kompetanse for inkluderende praksis. Et innovasjonsprosjekt om samarbeid mellom barnehage/skole og PP-tjenesten

Marit Mjøs, Siv Hillesøy, Vegard Moen, Stein Erik Ohna (red.)

(Utgitt av Cappelen Damm Akademisk, 2023). Open Access.

Denne antologien utgjør hovedrapporten etter et tre-årig innovasjonsprosjekt som har hatt hovedfokus på samarbeidet mellom barnehage/skole og PP-tjenesten, og etablering av et samarbeid der man i fellesskap utvikler kompetanse for inkluderende praksis.

Forskere ved NLA Høgskolen, Universitetet i Stavanger og Statped har gått inn i et partnerskap der man både har støttet de ulike innovasjonsprosessene og fulgt prosessene gjennom datainnsamling og analyse. Slik samsvarer dette innovasjonsprosjektet på flere måter med profilen i den nasjonale strategien Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, som er iverksatt i løpet av prosjektperioden. Erfaringene som presenteres i antologien vil derfor være relevante og aktuelle både for aktører i universitets- og høgkolesektoren og i kommunene.

Lenker til hvert kapittel her: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/186