Klagenemnda for NLA Høgskolen

Klagenemnda er øverste klageinstans for studenter ved NLA, og fatter endelig vedtak i saker som gjelder klage på enkeltvedtak, og klager over formelle feil. Klagenemnda behandler også saker som gjelder mistanke om fusk, politiattest med merknad, utestenging fra institusjonen og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

Mandat
Klagenemndas virksomhet er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven (uhl) § 5-1, jf også Delegasjonsreglement for NLA Høgskolen (vedtatt av styret 25.11.2020). Mandatet for øvrig følger av lovens bestemmelser på de enkelte saksområder. 

Saksområder er blant annet: 

  • Politiattest med merknad
  • Mistanke om plagiat og fusk
  • Falske vitnemål
  • Studentklage på formelle feil ved eksamen
  • Studentklage på avslag om søknad om opptak (gjelder kun lokalt opptak)
  • Studentklage på øvrige enkeltvedtak i studieadministrative saker

Sammensetning av nemnda
To jurister, en fagansatt og to studentrepresentanter. Alle med personlig vara. 

Klagenemndas møter
Klagenemnda møter ved behov. 

Særlig om hjemmel for annullering og utestenging fra institusjonen
Klagenemnda behandler og avgjør blant annet saker om mistanke om fusk under eksamen, og kan fatte vedtak om annullering av eksamen, jf. uhl § 4-7 første ledd. Nemnda fatter også vedtak i saker om utestenging av studenter som følge av straffbare forhold – politiattest, eller grovt fusk ved eksamen, jf. uhl §§ 4-8 og 4-9. Ved utestenging fra institusjonen på bakgrunn av fusk, fattes det samtidig vedtak om tap av eksamensrett ved alle universiteter og høgskoler i utestengelsesperioden. 

Klagenemnda kan, etter innstilling fra høgskolens skikkethetsnemnd, vedta at en student ikke er skikket for yrket. En student som ikke er skikket for yrket, kan utestenges fra studiet, jf. uhl § 4-10 tredje ledd.

Særlig om klageadgang til Felles klagenemd
Vedtak fattet av høgskolens klagenemnd som førsteinstans, herunder vedtak om annullering og utestengelse, kan påklages til Felles klagenemnd . Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt parten har fått underretning om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen sendes til NLA v/ klagenemnda som formidler klagen videre til Felles klagenemnd. 

Klager på enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 5-1 og klager over formelle feil etter § 5-2 er endelige og kan ikke påklages. 

Informasjonsplikt
NLA Høgskolen har plikt til å opplyse studenter om deres rettigheter i forbindelse med saker som blir lagt frem for behandling i Klagenemnda. 

Årsrapport
Sekretariatet uarbeider årsrapport for godkjenning i nemnda. Årsrapporten er regnet som intern for NLA Høgskolen, og publiseres derfor ikke på nett.