Fusk og plagiat

Fusk og plagiat kan få store konsekvenser for deg som student.

Hvordan unngå og forebygge fusk og plagiering?
Alle studenter plikter å kjenne til hvilke regler som gjelder for eksamen og andre studentarbeid som gir uttelling (slik som arbeidskrav). Studenten plikter også å sette seg inn i hva som regnes som fusk/forsøk på fusk. 

Alle studenter har et selvstendig ansvar for å tilegne seg kunnskap om akademisk skriving og referanseteknikk. Biblioteket kan hjelpe deg med hvordan du refererer på korrekt måte.

Hva er fusk?
Fusk omfatter de tilfeller der en student handler mot plikter som følger av institusjonens regelverk, slik som brudd på eksamensreglementet. Det er ikke krav til at handlingen skal være uredelig, men også uredelig handling kan falle innunder fuske-begrepet. 

Fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller arbeidskrav kan for eksempel være: 

  • Å skaffe seg adgang til emne, arbeidskrav eller eksamen ved uredelig opptreden, ved hjelp av falskt vitnemål, eller falsk legitimasjon.
  • Å benytte eller ha tilgjengelig hjelpemidler som ikke er tillatt ved arbeidskrav eller eksamen.
  • Å samarbeide på en slik måte at oppgaveløningen/besvarelsen ikke kan regnes som ens egen - der der er krav til individuell besvarelse.
  • Å medvirke til en annen students fusk.
  • Å utgi andres datamateriale som ens eget.

Hva er plagiering?
Plagiering er brudd på institusjonens krav til kildebruk og selvstendig arbeid. Tilfeller av plagiat må imidlertid ha et visst omfang for å falle innunder fuske-begrepet (ikke-vesentlige tilfeller vil kunne regnes som slurv, og ikke plagiat etter lovens forstand).

Plagiering kan for eksempel være:

  • Å fremstille andres tekst som sin egen ved manglende og/eller feil kildebruk.
  • Å benytte andres materiale, men bearbeide det i for liten grad til at det kan regnes som selvstendig. Et eksempel er parafrasering, det vil si lett omskriving av andres tekst, for tett på en annens. Et annet eksempel er å følge en annens tekst moment for moment, gjennom store deler av egen tekst.
  • Å bruke eget tidligere innlevert (tellende) arbeid uten å oppgi det. 
  • Å bruke fiktive kilder.
  • Å bruke ChatGTP ol. uten å henvise korrekt (Les mer om bruk av ChatGTP ol. her: Informasjon om bruk av kunstig intelligens i studentarbeid - NLA )

Hvordan oppdages plagiering?
Mistanken om plagiering kan oppstå manuelt, det vil si av den som retter teksten, ved gjennomlesning av tekst, og/eller ved hjelp av varsel i den automatiske plagiatkontrollen. Automatisk plagiatkontroll er, som hovedregel, aktivert ved alle skriftlige innleveringer av arbeidskrav og eksamen (i Canvas og i Inspera). 

Hva skjer om du blir mistenkt for fusk/plagiat?
Når studieadministrasjonen varsles om mistanke om plagiat eller annen fusk i forbindelse med arbeidskrav eller eksamener, skal mistanken opplyses så godt som mulig. Dette innebærer blant annet å legge frem mistanken for student, og be vedkommende student om å forklare seg. Opprettholdes mistanken etter utredning, vil saken bli klargjort for behandling ved institusjonens klagenemnd.

Fusk eller forsøk på fusk/plagiering kan bli sanksjonert med annullering av det aktuelle arbeidskrav eller eksamen, eller annullering og utestengelse i ett til to semestre. Studenter som er utestengt kan ikke avlegge eksamen ved høgskoler og andre instusjoner under Lov om universiteter og høgskoler i perioden for utestengelse.

Det reageres i utgangspunktet like strengt på fusk/plagiering ved arbeidskrav som ved eksamen. 

Vedtak om annullering og/eller utestengelse kan påklages til Felles Klagenemnd (nasjonalt klageorgan). 

Relevant informasjon:

Se utfyllende informasjon om NLAs klagenemnd her: Klagenemnda for NLA Høgskolen

Se informasjon om NLAs studentombud her:  NLA Høgskolens studentombud

Se forskrift om studier ved NLA Høgskolen, §51