Begrunnelse og klage

Begrunnelse

Ønsker du begrunnelse for karakteren din på et skriftlig arbeid, må du be om det innen 1 uke fra sensuren ble gjort kjent. 

 • Be om begrunnelse i Studentweb under fanen Begrunnelse og klager. Velg relevant emne. Begrunnelsen vil bli tilgjengelig i Studentweb når den er klar.
 • Begrunnelse vil bli gitt så snart som mulig, og normalt innen to uker. Det kan imidlertid forekomme at det går noe lenger tid pga. ferieavvikling.

Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må du fremsette krav om slik begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Klage på karakter

 • Du har mulighet til å klage på karakteren din på skriftlig eksamen. Det er ikke nødvendig at du ber om begrunnelse først. Skal du klage, må du gjøre det innen tre uker etter at sensuren ble kunngjort. Dersom du har bedt om begrunnelse, er klagefristen tre uker etter at begrunnelsen er gitt.
 • Meld inn klage på sensur i Studentweb under fanen Begrunnelse og klager.
 • Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen.  Det benyttes minst to sensorer ved ny sensurering, og minst én av dem skal være ekstern. 
 • Du må regne med at det kan ta inntil 3 måneder fra klagefristens utløp og til du får kunngjort resultatet. Du vil få skriftlig beskjed fra studieadministrasjonen om resultatet av klagen.
 • Dersom ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur skal det foretas ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes jf. lov om universiteter og høgskoler §5-3 (6). Denne bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2018.
 • Karakteren du får etter ny sensur kan være bedre eller dårligere enn den opprinnelige. Den nye karakteren er endelig og du kan ikke klage på den.

  Om klagerett ved gruppeeksamen:
 • Det er individuell klagerett også ved gruppeeksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den/de som har klaget på karakter.

Om begrunnelse og klage ved praktisk/muntlig eksamen

 • Ønsker du begrunnelse etter en muntlig eller praktisk eksamen, må du be om det rett etter at du har fått karakteren din.
 • Det er ikke mulig å klage på karakter i praktisk/muntlig eksamen, men det er mulig å klage på formelle feil. 

Om klage på formelle feil

 • Formelle feil kan for eksempel være feil ved oppgaver som er gitt, feil under avviklingen av eksamen eller i gjennomføringen av sensur som du mener kan ha hatt betydning for resultatet.
 • Frist for å klage på formelle feil er tre uker etter at du er eller burde være kjent med det du ønsker å klage på.
 • Konsekvensen av en klage på formell feil kan være at det blir foretatt ny sensurering av eksamensbesvarelsen din, eller du får ta eksamen på nytt.
 • Skal du klage på en formell feil ved eksamen gjør du det skriftlig, signerer klagen og leverer eller sende klagen til studieadministrasjonen på det aktuelle studiestedet. Klagen må være begrunnet.