Karakterskala og sensur

Sensur finner du på Studentweb, under Innsyn > Resultater.
Sensurfrist er normalt 3 uker etter eksamen.

Karakterutskrift

Nåværende og tidligere studenter (student etter 1999) kan bestille karakterutskrift på Studentweb. Der logger du enten på via feide, eller med 11-sifret fødselsnummer og PIN-kode. Har du glemt PIN-koden, kan den sendes fra Studentweb til den e-postadressen vi har registrert på deg. På Studentweb oppdaterer du selv postadressen din, så er du sikker på at utskriften sendes til rett adresse.

Karakterskalaen

Studenter ved NLA Høgskolen blir vurdert etter en gradert karakterskala hvor A til E er bestått, og F er ikke bestått. I tillegg benyttes noen ganger bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Karakterskalaen og vurderingskriteriene er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet, og gjelder for all høyere utdanning i Norge, men noen fagområder har utfyllende karakterkriterier.

Vurderingskriteriene

Karakterskalaen og vurderingskriteriene er utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet

Symbol

Betegnelse

Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A

fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C

god

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier for lærerutdanning

Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier for lærerutdanning

A

Fremragende

Har svært god kunnskap og svært god evne til selvstendig bruk av kunnskapen, kritisk og kreativt. Viser særdeles god oversikt over emnets faglige og didaktiske innhold, høgt refleksjonsnivå i forhold til læringsmål, eigenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

B

Meget god

Har meget god kunnskap og meget god evne til selvstendig bruk av kunnskapen, kritisk og kreativt. Viser meget god oversikt over emnets faglige og didaktiske innhold, og meget god evne til refleksjon over læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

C

God

Har god kunnskap og god evne til selvstendig bruk av kunnskapen. Viser god evne til refleksjon over læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

D

Nokså god

Har avgrensa kunnskap og noe evne til selvstendig bruk av kunnskapen. Viser noe evne til refleksjon over læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

E

Tilstrekkelig

Tilfredsstiller minimumskrava til kunnskap, men bruker kunnskapen på en mindre selvstendig måte. Lavt refleksjonsnivå i forhold til læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg.

F

Ikke bestått

Utilstrekkelig kunnskap om læringsmål, egenarten til faget og rolla til læreren i forhold til hvordan barn og unge lærer og utvikler seg. Viser lite innsikt i sammenhengen i det faglige innholdet og liten eller ingen evne til å bruke kunnskapen på en selvstendig måte

Bestått/ikke bestått

 

Bestått

Har innenfor alle de 5 kompetanseområdene (faglig, didaktisk, sosial, yrkesetisk, endrings- og utvikling) demonstrert et kunnskaps-/ferdighetsnivå som tilfredsstiller det som kreves for å kunne praktisere som lærer.

Ikke bestått

Har et kunnskaps-/ferdighetsnivå på minst ett av de 5 kompetanse­områdene (faglig, didaktisk, sosial, yrkesetisk, endrings- og utvikling), som ligger under det som kreves for å kunne praktisere som lærer.