Praksis i grunnskolelærerutdanningen

Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring. Gjennom studiet skal det legges til rette for at studenten tilegner og utvikler grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å kunne møte oppgaver, utfordringer og ansvar som læreryrket innebærer. Praksisstudiet er en integrert og obligatorisk del av utdanningen, og utgjør en viktig læringsarena for utviklingen av en samlet lærerkompetanse. Kunnskap fra teori og praksis er likeverdige i lærerstudentens profesjonsutdanning.

Praksisstudiet foregår på skoler NLA Høgskolen har avtaler med. Praksisplasser tildeles av praksisadministrasjonen, og informasjon om de ulike praksisperiodene og hvor studentene plasseres i praksis, legges ut på læringsplattformen i god tid før praksisperiodene starter. Studentene fordeles i grupper på 4, og de vil få praksis på forskjellige skoler og hos ulike praksislærere i løpet av studiet. Reisevei og reiseutgifter må påregnes!

I praksisplanen vil du finne mer informasjon om hvordan praksis er fordelt de ulike studieårene, samt hva som er målene de ulike studieårene.

-        Praksisplan Grunnskolelærer 1-7 Master

-        Praksisplan Grunnskolelærer 5-10 Master

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått ved slutten av hvert studieår.

Her finner du mer informasjon om praksis i Bergen (Canvas).
Her finner du mer informasjon om praksis i Oslo (Canvas): GLU1, GLU2, GLU3, GLU4.

Lurer du på noe? Kontakt oss

Praksisansvarlig GLU - Bergen

Profile Image
Astrid Blindheim Husdal

Praksiskonsulent GLU - Bergen

Profile Image
Siri Moldsvor Hitland

Praksiskonsulent GLU - Oslo

Profile Image
Marianne Ramirez

Praksisansvarlig GLU - Oslo

Profile Image
Elisabeth Ingvira Arnevik