For studenter i praksis

Politiattest og taushetserklæring

Politiattest og taushetserklæring skal leveres og registreres ved studiestart (Frist 1.september). Dersom dette ikke er levert og registrert, får ikke studenten starte praksisopplæringen.

Politiattest

Utdanninger med praksisopplæring krever politiattest, jamfør kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Husk at du trenger å legge ved bekreftelse på formål (hensikten med politiattesten) når du skal søke om politiattest. Denne har du mottatt i velkomstbrevet fra NLA etter at du takket ja til studieplass hos oss. Søk om politiattest her. Innlevering av politiattest til lærerutdanningen skjer elektronisk via digipost. 

Taushetserklæring

Det er viktig at du setter deg godt inn i reglene for taushetsplikt. Som student er du underlagt de samme krav til taushetsplikt som ansatte ved praksisskolene, jamfør §4-6 i Lov om universiteter og høyskoler.

Skjema som skal underskrives vil du finne på læringsplattformen eller her. Vær oppmerksom på at praksisskolen også kan be om at du signerer taushetserklæring.


Fravær i praksis

Praksis i lærerutdanningen med forberedelser, gjennomføring og etterarbeid er obligatorisk. Alt fravær i praksisperioden må tas igjen. Studenten har selv ansvar for å sette seg inn i de reglene som gjelder for fravær i praksisopplæringen. 


Skikkethetsvurdering

Å utdanne seg til lærer innebærer bl.a. at du blir vurdert om du har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. Skikkethetsvurderingen inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.  En student kan bli vurdert som uskikket dersom studenten utgjør en mulig fare for fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de elevene eller andre som studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse. For mer utfyllende informasjon, se Forskrift for skikkethetsvurdering i høyere utdanning. 

Løpende skikkethetsvurdering

Den løpende skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, og studenten vurderes både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. For mer informasjon om kriterier for skikkethet, se vår informasjonsfolder

Særskilt skikkethetsvurdering

Den særskilte skikkethetsvurderingen starter når det foreligger en tvilsmelding, og institusjonsansvarlig for skikkethet utreder saken.

Tvilsmelding

Ansatte ved NLA Høgskolen og våre praksislærere er pliktig til å melde tvil ved mistanke om manglende skikkethet. Studenter kan melde tvil om en medstudent. En grunngitt tvilsmelding sendes skriftlig til institusjonsansvarlig. Den som leverer tvilsmelding, regnes ikke som videre part i saken, og har ikke krav på tilbakemelding.

Institusjonsansvarlig for skikkethet: Wenche Langeland

Reiseutgifter

I forbindelse med avvikling av praksis, må studentene påregne reisekostnader. NLA Høgskolen dekker normalt ikke reiseutgifter i forbindelse med praksis. Praksisadministrasjonen vil, i den grad det er mulig, legge praksis til praksisskoler i rimelig avstand til studentenes bosted. Studentene har selv ansvar for å oppdatere semesteradressen sin i studentweb.

Utenlandspraksis

Det legges til rette for utenlandspraksis i en av praksisperiodene 3.studieår. Studenten kan etter innvilget søknad få ha praksis ved skoler NLA Høgskolen har samarbeid med. For å få innvilget søknad må du ha fått godkjent alle tidligere praksisperioder, ha vist initiativ, engasjement, selvstendighet og ansvarlighet, samt et rimelig faglig nivå. Du bør ellers følge normal studieprogresjon, holde et rimelig faglig nivå og normalt sett ikke ha eksamener utestående.