Emner med praksis på Teologi (TEOL)

Her finner du praktisk informasjon om praksis for deg som studerer teologi. Det er som alltid viktig å se denne informasjonen sammen med emneplan og informasjon gitt i Canvas og fra emne ansvarlig i de emner du skal ta.

Informasjon som gjelder for alle praksisemner på TEOL: 

 • Ved oppstart av praksis må politiattest være i orden og levert til NLA. Man kan ikke begynne praksis før denne er godkjent og levert. 
 • Levere praksisavtale i Canvas.  
  · Frist for å levere praksisavtalen for emnene TEOL110, TEOL130, TEOL140, RELPED110 og RELPED120: 
  30. september for høstsemesteret, og 28. februar for vårsemesteret.  
  · Frist for å levere praksisavtalen for emnene TEOL210 og TEOL220  
  Se Canvas for dato.  
 • Levere inn underveisrefleksjon knyttet til erfaringer i praksis. 
  · Frist for å levere underveisrefleksjon for emnene TEOL110, TEOL130, TEOL140, RELPED110 og RELPED120: 
  15. november for høstsemesteret, og 1. april for vårsemesteret.  
 • Levere en kort sluttrapport fra praksis (ca. 250 ord), som bygger på underveisrefleksjon. Denne leveres i Inspera, da den er tellende for sluttresultatet.  
  · Sluttrapporten vurderes til bestått/ikke-bestått av praksisleder, etter innstilling fra praksisveileder. 
 • For TEOL210 og TEOL220 skal det leveres en praksisrapport (ikke underveisrefleksjon og kort sluttrapport): 
  · Se Canvas for mal og innleveringsfrist. 
 • Alle arbeidskrav tilknyttet praksis må være levert og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det eneste unntaket er sluttrapporten fra praksis, som er del av eksamen og som nevnt skal denne leveres i Inspera. Sluttrapporten skal leveres når praksis perioden er gjennomført. 
 • For alle arbeidskrav som er tilknyttet praksis, skal studenten hente ut korrekte maler fra fagrommet på Canvas. Det er også stedet for innlevering. 
 • Se emneplan på NLA sine nettsider for utfyllende informasjon, blant annet om arbeidskrav. 

Praksisemner på bachelor i teologi 

Følgende emner med praksis på TEOLOGI:  

 • TEOL110 Bibelen- tekst, tolkning og formidling (10 stp.) 
 • TEOL130 Innføring i praktisk teologi (10 stp.) 
 • TEOL140 Teologi for en misjonal kirke 
 • RELPED110 Relasjonsledelse 
 • RELPED120 Ledelsesfilosofi (10 stp.) 
 • TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis (10stp.) 
 • TEOL220 Sjelesorg med praksis (10 stp.) 

I emner med 10 studiepoeng er det 35-40 timer veiledet praksis. Om studenten tar to emner samme semester skal man ha 70 – 80 timer veiledet praksis. Det skal da leveres én samlet praksisavtale for de emnene du tar i løpet av et semester. Dette gjelder også underveisrefleksjon og kort sluttrapport. Om man tar TEOL210 og TEOL220 skal det leveres en praksisavtale per emne og en praksisrapport per emne.  

Praksisemner på profesjonsstudiet i teologi 

Skikkethetsvurdering i profesjonsstudiet i teologi 

Å utdanne seg til prest eller pastor innebærer bl.a. at det blir vurdert om du er skikket til yrket. Skikkethetsvurdering inngår i en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som prest/ pastor eller lignende arbeidsoppgaver og roller. Ordningen er forankret i Forskrift for skikkethetsvurdering i høyere utdanning.  

Les mer om skikkethetsvurdering i profesjonsstudiet i teologi.

Se også forskriften for mer informasjon.

TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis (10 stp.) 

Praksisperioden tilsvarer fire (4) uker i en menighet/kirke, men strekker seg normalt over seks uker. Disse seks ukene inneholder praksis og undervisning. Detaljert informasjon om dette blir gitt ved semesterstart.  

Hovedfokuset for praksisen er observasjon av menighetens gudstjenestearbeid og formidlingspraksis, og mulighet til ferdighetstrening innenfor disse områdene gjennom veiledet praksis. I løpet av praksisperioden skal studenten ha minst to (2) egne bidrag knyttet til forkynnelse, opplæring, eller gudstjeneste. Slike bidrag kan være andakt, formidling på ulike trosopplæringstiltak, deltagelse som medliturg på gudstjeneste, holde preken eller annet. Så langt som det er mulig, skal praksisperioden også gi mulighet til å observere kirkelig formidlingspraksis som konfirmantundervisning, sørgesamtale, vigselssamtale, dåpssamtale, og gi rom for deltagelse på stabsmøte, menighetsrådsmøte eller lignende.  

For dem som utdanner seg til prest i Den norske kirke, må praksisen legges til en menighet i Den norske kirke.  

Se emneplan for mer informasjon. 

TEOL220 Sjelesorg med praksis (10 stp.) 

Praksisperioden er på totalt fire (4) uker. For de fleste er det en sammenhengende periode, men unntak kan skje. Praksisperioden skal gi mulighet til å observere og reflektere over ulike arenaer for kristen sjelesorg og eventuelt gi rom for deltagelse på stabsmøter eller lignende. 

For dem som utdanner seg til prest i Den norsk kirke, må denne praksisperioden være en institusjonspraksis (sykehus, sykehjem, fengsel, Kirkens SOS).  

For de som ikke skal utdanne seg til prest, kan denne praksisperioden være i menighet eller i organisasjoner med sjelesørgerisk fokus. Dersom man gjennomfører en praksisperiode som ikke er institusjonspraksis, men senere ønsker å bli prest, kan man ta institusjonspraksis på et senere tidspunkt. Man trenger ikke ta emnet om igjen.  

Se emneplan for mer informasjon. 

Sjelesorgspraksis er utfordrende å planlegge. Det er derfor viktig at praksisleder får tidligst mulig beskjed at du planlegger å ta dette emnet. Helst semesteret før.  

TEOL360 Avsluttende praktikum 

I avsluttende praktikum skal studenten ha 5 uker stiftspraksis i Den norske kirke eller tilsvarende. For studenter tilknyttet DNK koordineres stiftspraksisen med studentens tildelte bispedømme. Studenten skal også delta i øvingssituasjoner som står omtalt i emneplanen, under “arbeidskrav”.  

Se emneplan for mer informasjon.