Studiekontrakt

Studiekontrakt mellom NLA Høgskolen og deg som student. Studieavtalen inngås mellom NLA Høgskolen og deg som er student ved NLA Høgskolen. Avtalen er en del av din utdanningsplan, og konkretiserer hva du som student kan forvente av NLA Høgskolen og hva vi forventer av deg som student. Avtalen inngås når du godkjenner din utdanningsplan på StudentWeb.

NLA Høgskolen forventer at du som student

 • Holder deg orientert om studieplanen og tilhørende emneplaner for ditt studieprogram. Dette gjelder også tid og omfang for obligatorisk undervisning
 • Gjør deg kjent med innholdet i NLAs studieinformasjon, herunder tidspunkter for eksamener, frister for betaling av studieavgifter, oppmelding til eksamen og søknad om spesiell tilrettelegging av eksamen. Det er din plikt som student å overholde disse fristene
 • Holder deg orientert om gjeldende reglement ved NLA Høgskolen. Det gjelder blant annet:
  • Forskrift om studier ved NLA Høgskolen 
  • IT-reglement for NLA Høgskolen
 • Bruker Studentweb aktivt. Det innebærer bl.a.: 
  • Semesterregistering 
  • Godkjenning av utdanningsplan der det er aktuelt 
  • Oppmelding/kontroll av oppmelding til emner, undervisning og vurdering. Korrekt oppmelding gir tilgang til Canvas i de aktuelle emner 
  • Oppdatering av personopplysninger (telefon/adresser) 
  • Kontroll av økonomistatus 
  • Bestilling av karakterutskrift
 • Bruker Canvas aktivt. Det innebærer bl.a.:
  • Lese meldinger i innboksen din jevnlig 
  • Sjekke ukentlig informasjon som blir gitt 
  • Holde deg orientert om undervisningsplaner og romfordeling 
  • Levere oppgaver og lese tilbakemelding på oppgave, hvis det er fastsatt at levering skal skje i Canvas 
  • Få oversikt over leverte/ikke leverte besvarelser og arbeidskrav og godkjenning av disse 
  • Følge med på fraværsføring i emner der det er aktuelt
 • Deltar i evaluering av undervisningen


Du kan forvente at NLA Høgskolen

 • Tilbyr undervisning i tråd med godkjente planer for studieprogrammene
 • Legger ut undervisningsplan/semesterplan og kalender/romplan som viser oppsatt timeplan og eventuelle endringer.
 • Holder studentene orientert om eventuelle endringer i studieplaner og emner. Det er NLA Høgskolens ansvar å sørge for at informasjon om endringer blir gitt innen rimelige frister
 • Sørger for at lærere og administrasjon holder informasjonen på Canvas så oppdatert som mulig. Dette skal skje gjennom: 
  • Oppslagstavle og meldingstjeneste hvor det gis informasjon og meldinger fra studieadministrasjonen og faglærere. 
  • Tilbakemeldinger og godkjenning av arbeidskrav og oppgaver innen rimelige frister.
 • Sørger for at lesesal og datarom er tilgjengelig i åpningstidene, slik det er opplyst om i studentguide eller timeplanhefte
 • Gir melding i god tid og senest 7 dager før, dersom undervisning må flyttes. Ved sykdom og akutte situasjoner kan denne fristen måtte fravikes
 • Gir studieveiledning og rådgiving underveis i studiet
 • Legger til rette for et inkluderende og aktivt studentmiljø
 • Legger til rette for et godt samarbeid mellom studenter og ansatte