Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP).

Marit Mjøs og Kristian Øen - 2020

Fra politisk hold ser man dagens omfang av spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning som et uttrykk for manglende evne til å skape rom for alle barn og unges deltakelse i det ordinære fellesskapet. Blant annet for å bidra til utvikling av en allmennpedagogisk praksis som bedre kan ivareta hele barne- og elevmangfoldet, er det et ønske å styrke PP-tjenestens mandat knyttet til kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehage/skole. SUKIP-prosjektet har derfor fokus på samarbeidet mellom PPT og barnehage/ skole. Gjennom lokalt forankrede innovasjoner er målet å utvikle en ny infrastruktur for slikt samarbeid. Denne ambisjonen handler om endringer i hvordan det samarbeides, hvem som deltar i samarbeidet, hva det samarbeides om, og hvordan slikt samarbeid er koplet til øvrig utviklingsarbeid og ordinære styringsstrukturer innen barnehage og skole. Gjennom et fornyet og utvidet samarbeid ønsker man samtidig å flytte kompetanse nærmere barna/elevene. 

SUKIP-prosjektet gjennomføres som case-studier i to kommuner, der PP-tjenesten, en barnehage og en skole i hver kommune deltar. I tråd med rådende prinsipper for kompetanseutvikling i utdanningssektoren er hver kommune gjennom en styringsgruppe ansvarlig for de valg som gjøres i innovasjonsarbeidet. Samtidig bidrar en kommunal prosjektleder i hver kommune til å sikre lokal forankring ved både å koordinere prosjektarbeidet i kommunen og delta i forskergruppen. 

I prosjektets første fase ble det foretatt en kartlegging i hver kommune ved hjelp av dokumentanalyse, (gruppe)-intervjuer og spørreskjema til alle ansatte i deltakende enheter. Kartleggingen viste blant annet ulik forståelse av inkluderende praksis hos deltakende aktører. Resultater fra kartleggingen dannet grunnlag for de valg og beslutninger som de kommunale styringsgruppene tok i prosjektet. På denne bakgrunn ble det etablert en prosjektgruppe for hvert av fire innovasjonstiltak; ett knyttet til barnehage og ett knyttet til skole i hver kommune. 

Alle innovasjonstiltakene innebærer ulike former for samarbeidsmøter og er dels en videreføring av eksisterende samarbeid mellom PPT og barnehage/skole, og dels utvikling av nye innovasjoner. Prosjektet gir derfor et nyansert og variert erfaringsmateriale som både ivaretar etablert kompetanse i kommunene og utfordrer denne. SUKIP rommer i tillegg et PhD-prosjekt som har fokus på hvordan lærerne i skolene oppfatter inkluderingsbegrepet, og hvilke dilemma de står overfor i arbeidet med inkludering i møte med utfordrende atferd. Dessuten undersøker prosjektet hva lærerne selv beskriver som god støtte i arbeidet med utviklingen av en inkluderende praksis. 

Årene 2020-2021 utgjør prosjektets innovasjonsfase. Her følger forskerne de fire innovasjonene tett ved å innta ulike roller som innebærer å 1) innhente ulike typer data og analysere disse, 2) delta i samarbeidsmøter, 3) spille inn refleksjonsspørsmål til prosjektgrupper og styringsgrupper på avtalte tidspunkt. Pandemien har naturligvis påvirket gjennomføringen av prosjektet. Med noen unntak er likevel innovasjonene gjennomført i samsvar med planene, men da i form av digitale møter. Dette har selvsagt påvirket samhandlingen i møtene, men det er likevel til tross for pandemi generert et rikholdig datamateriale som kan dokumentere både prosess og produkt. 

Foreløpige funn tyder på et stort potensial i deling av erfaringer og kunnskap både innad i og mellom kommunene når det gjelder nye innovative samarbeidsformer. I løpet av 2021 er det gjennomført ulike kommunale erfaringsdelingstiltak, og det er utvekslet erfaringer mellom prosjektkommunene. Fra forskerhold er det lagt vekt på formidling av prosjekterfaringer og foreløpige funn i ulike sammenhenger nasjonalt, både muntlig og skriftlig. SUKIP-prosjektet er dessuten presentert på nordisk konferanse, og det er inngått en forlagsavtale om en open-access-antologi fra prosjektet. Det siste vil gjøre prosjekterfaringene tilgjengelig for praksisfeltet når kommunene nå går i gang med 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, en satsing som samsvarer med SUKIP-prosjektet både i forhold til målsetting, kompetanseutviklingsstrategi og samarbeidsprofil. 

Prosjektet støttes av FINNUT-programmet. Randaberg kommune er prosjekteier, mens NLA Høgskolen leder prosjektet på vegne av kommunen i samarbeid med forskere fra Universitetet i Stavanger og Statped.

kristian-og-marit.jpgProsjektleder/førsteamanuensis Marit Mjøs og høgskolelektor/stipendiat Kristian Øen.