Å leke voksen: Lederkurset som communitas

Bård Norheim

(Publisert i antologien Kommet for å bli? Ledertrening etter konfirmasjonen, red. Knut Tveitereid. Verbum Akademisk 2023)

Tidligere ble konfirmasjonen ofte omtalt som det å «tre inn i de voksnes rekker».Nå kan det virke som noe av denne overgangsritefunksjonen er overtatt av lederkurset for fjorårskonfirmanter. Lederkurset blir av flere deltagere beskrevet som en arena der en kan prøve ut deler av det som forbindes med voksenlivet, særlig det som handler om å ta ansvar og det å bli del av et fellesskap av unge mennesker på vei inn i voksenlivet. Dette kapittelet gir et teoretisk og konstruktivt bidrag til hvordan en kan tenke om lederkurset som konsept.  Kapittelet tar i bruk riteteori, samtidig forskning på ungdomsarbeid («youth ministry») og pedagogiske og teologiske innsikter om lek som praksis og aktivitet for å utvikle en teoretisk og konseptuell fortolkningsramme for lederkurset for fjorårskonfirmanter, og spør: Hvordan kan lederkurset forstås som et fellesskap der det er mulig å leke voksen i lys av relevant teori om ungdomsarbeid, riter og lek?