Arbeids- og næringslivet som misjonal arena

Professor Magne Supphellen, stipendiat Truls Liland og professor Bård Eirik Hallesby Norheim

Arbeids- og næringslivet som misjonal arena

Momenter til en tverrfaglig forskningsagenda – inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge

I Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap Vol 75, 1/2 (2021), s.191-210.

Sammendrag

Den kristne kirke utfordres i dagens samfunn til misjonalt engasjement på alle livets arenaer. Arbeids- og næringslivet (ANL) er en av de viktigste fordi det brukes mye tid her, og fordi livet i ANL innebærer stadige møter med andre mennesker. Vi har imidlertid svært begrenset kunnskap om misjonalt inspirert atferd i ANL. Vi vet lite om omfanget av kristne vitnesbyrd- og omsorgshandlinger i denne konteksten, hvilke responser slike handlinger skaper og hvilken teologi eller tenkning som gjør seg gjeldende. Forfatterne introduserer et nytt rammeverk for tverrfaglig forskning på misjonalt inspirerte handlinger i ANL. Diskusjonen er inspirert av arven etter lekpredikanten og seriegründeren Hans Nielsen Hauge. Rammeverket inviterer til bidrag fra en rekke fagdisipliner, som teologi, næringslivsforskning, historie, religionspsykologi- og sosiologi. Forfatterne foreslår at forskere i første omgang prioriterer begrepsutvikling og grundig induktiv forskning på misjonalt inspirerte handlinger i ANL.