Barns skjermbruk som tema i samarbeidet mellom barnehage og hjem – et forsømt område?

Margunn Serigstad Dahle, Hans-Olav Hodøl, Trude Kyrkjebø,  Øyvind Økland

(Publisert i PRISMET, nr. 4, 2022)

Artikkelen utforsker barns skjermbruk som tema i samarbeidet mellom barnehagen og barnets hjem. På bakgrunn av en kartlegging av foreldres holdninger til barnehagens rolle når det gjelder 4–6-åringers skjermbruk, diskuteres samarbeidet mellom barnehage og hjem, i lys av danningsoppdraget og med mediepedagogikk som ramme.
Studien synliggjør at barnehagen må være tettere på barns skjermbruk, som integrert del av samarbeidet med foreldrene. Ved å se barns skjermbruk som et felles anliggende, kan temaet være et moment som styrker dette samarbeidet, til barnets beste. Med forankring i danning som en kjerneoppgave i barnehagens virksomhet, synes dette å være en tematikk som bør få økt oppmerksomhet.

Les artikkelen her:
https://doi.org/10.5617/pri.10091