Bildeboken "Fytte katte!" - en utforskningsarena for emosjonell literacy? Litterære samtaler på førstetrinn

Aasfrid Tysvær og Siri Hovda Ottesen

Publisert i Barn - Forskning om barn og barndom i Norden, nr. 4, 2020 (utgitt mars 2021)

Sammendrag

Artikkelen ser nærmere på hvordan høytlesing og felles utforskning av en bildebok på førstetrinn kan bidra til elevenes emosjonelle literacy. Artikkelforfatterne har observert og analysert to høytlesingsøkter med bildeboken Fy Katte! av Viermyr og Granhaug. Boken tematiserer følelser og relasjoner, valg og verdier, og har et komplekst samspill mellom tekst og bilder som inviterer til fortolkning. Vi undersøker elevenes responser og hvordan lærer leder den litterære samtalen. Funnene ses i lys av teori om hvordan bildebøker i særlig grad kan bidra til emosjonell literacy, samt teori om klassesamtalen generelt og den litterære samtalen spesielt. Vi finner at bildeboken kan være en god utforskningsarena for både grunnleggende og sosiale følelser, men at lærers rolle som samtaleleder er avgjørende. 

Hele artikkelen er tilgjengelig her (PDF)