Bør NLA Høgskolen være en danningsinstitusjon?

Stein Wivestad

Artikkelen sammenlikner NLA Høgskolens basis og formål ved oppstart av institusjonen i 1968 med gjeldende basis og formål i dag. Det kritiske spørsmålet er hvordan høgskolens formål nå blir fulgt opp i praksis. Artikkelen har utgangspunkt i arkivmateriale som ikke har vært publisert tidligere: forarbeidet til og hele formuleringen av basis og formål fra 1968, og forarbeidet til dagens formuleringer. Den historiske situasjonen var annerledes i 1968, men flere av de folke pedagogiske utfordringene som utløste det sterke engasjementet for å starte NLA, er minst like aktuelle i dag.

I hele NLAs historie har det vært et overordnet mål å fremme menneskelig danning ut fra en kristen forståelse av livet. Ved å tilpasse seg til det markedsorienterte og statlig støttede utdanningssystemet har imidlertid det å gi utdanning blitt det faktiske overordnede målet, mens det å fremme danning har blitt et lite synlig og underordnet redskap. Gjeldende formål og gode argumenter taler for at NLA Høgskolen bør profileres, ikke som en utdanningsinstitusjon, men som en motkulturell danningsinstitusjon som vil fremme oppbyggende danning.

Wivestad, S. M. (2020). Bør NLA Høgskolen være en danningsinstitusjon? NLAs basis og formål ved starten i 1968 og i jubileumsåret 2018. I: G. Hagesæther, G. Innerdal og B. Kvam (red.), NLA Høgskolen: Fagutvikling og sjølforståing på kristen grunn (s. 34−53). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Hentet fra nordicopenaccess


Dosent emeritus Stein Wivestad