Ei framtid for pedagogisk psykologi etter «den eksistenspedagogiske kritikken»?

Jostein Sæther

Talspersonar for eksistenspedagogikk har reist kritikk mot psykologiske omgrep og tradisjonar i pedagogisk teori, blant anna retta mot omgrepa læring, utvikling og konstruktivisme. Eg argumenterer for at kritikken på mange måtar er nødvendig, men peikar likevel på at dagens utviklingspsykologi, læringspsykologi og pedagogiske psykologi i ein viss forstand inkluderer perspektiv som eksistenspedagogikken etterlyser: dvs. barns «potensial» for ansvar, vilje, fridom, handling, sosialt-moralsk liv, og at innhald må bli introdusert i pedagogisk verksemd for å stimulere læring. Min konklusjon er at dersom fagpedagogar har som oppgåve å hjelpe marginaliserte og sårbare barn, bør vi samarbeide på tvers av ulike utgangspunkt.

Jostein Sæther (2020) Ei framtid for pedagogisk psykologi etter «den eksistenspedagogiske kritikken»? I: T. Sævi og G. Biesta (red.), Pedagogikk, periferi og verdi (s. 21-38). Bergen: Fagbokforlaget.


Professor emeritus Jostein Sæther.