Emneansvarliges perspektiv på etikkundervisning i økonomiskadministrativ bachelorutdanning

Cathrine Borgen

(Publisert i Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, vol. 18 nr. 1, 2024)

De siste årene har media tatt opp stadig flere saker der ledere i både private og offent-lige virksomheter ikke har fremstått som gode rollemodeller. Dette har bidratt til at en nå i større grad etterspør en utdanning som fremmer etisk refleksjon og ansvarlighet hos fremtidige ledere. Likevel finnes det få studier som belyser undervisningspraksis i etikk i økonomisk-administrativ utdanning i en norsk kontekst. Studien som denne artikkelen bygger på, ønsker å bidra til diskusjon, utvikling og refleksjon om hva som påvirker under-visningspraksis i etikkundervisningen i økonomisk-administrativ utdanning. Denne studien undersøker emneansvarliges perspektiver på egen undervisningsplan-legging og hva som påvirker den. Studien bygger på data fra 14 semistrukturerte intervjuer med emneansvarlige i etikkemner ved bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon. Analysen viser et mangfold av ulike valg knyttet til planlegging av undervisning, oppfat-ninger av hensikten med etikkundervisning og konsekvenser av ulike rammevilkår. Videre viser analysen at emneansvarlige opplever institusjonenes prioriteringer som styrende for planleggingen, noe de mener hemmer en undervisning preget av dialog og refleksjon. Analysen viser også en diskrepans mellom nasjonale minimumskrav og undervisningen som planlegges, noe som vil kreve videre oppmerksomhet i fremtiden.

Les artikkelen her.