Evnerike barn–begreps- og verdimangfold til besvær?

Gila Hammer Furnes og Gunnvi Sæle Jokstad

(Publisert i antologien Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv, red. I.M . Thorjussen og U.S. Goth, Fagbokforlaget 2023)

Kapittelet presenterer og drøfter hvordan begreper som omhandler evnerike elever, fremstår i forskningslitteraturen, og hvilke verdier disse kan formidle. Begreper er verdiladet og kan derfor ha en påvirkning på læreres forståelse og praksiser. Kapittelet reiser spørsmålet om hvordan evnerike elever fremstilles i forskningslitteraturen, og hvilke implikasjoner et begrepsmangfold kan ha for denne elevgruppens opplæring. Kapittelet bygger på en systematisk litteraturstudie etter NOU 2016: 14 som etterlyser mer forskning og introduserer et nytt begrep: «barn med stort læringspotensial». Begrepene som fremkommer i litteraturstudien, blir kategorisert og analysert i lys av konnotasjoner som kan oppstå i en norsk kontekst. Funnene viser at begrepsmangfoldet er økende og kan få betydning for lærerens forståelse og praksis.

(Les kapittelet her: https://oa.fagbokforlaget.no/index.php/vboa/catalog/view/34/49/578)