Fra fag til transfaglighet

Robert Mjelde Flatås

(Publisert i antologien Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv, red. I.M.Thorjussen og U.S.Goth, Kunnskapsforlaget 2023)

Den tverrfaglige dimensjonen transfaglighet har blitt et viktig begrep innenfor ulike utdanningsfaglige sammenhenger der det etterspørres en tematisk tenkning og samarbeid på tvers av skolefag. En viktig forutsetning for transfaglighet i skolen er å sikre at lærere har en felles    verdimessig forståelse og praksis rundt begrepet. Hensikten med studien har derfor vært å få større klarhet i hva som kreves av lærere og elever når man skal arbeide transfaglig. Datamaterialet framkommer gjennom kvalitativ metode, bestående av strukturerte litteratursøk etter studier innenfor nordisk kontekst. På bakgrunn av dette ble tre artikler inkludert. Analysen viser at lærer må koble ulike dimensjoner av tverrfaglighet, verdier og globale kompetanser tettere sammen i en større helhetsforståelse for at elever og lærere skal ha læringsutbytte av transfaglig undervisning. Transfaglighet vil da kunne føre til pedagogiske handlinger i klasserommet som ivaretar elevenes aktive deltakelse og medvirkning. Dette vil få implikasjoner for lærerens praksis.

Les artikkelen her: https://oa.fagbokforlaget.no/index.php/vboa/catalog/view/34/49/587