God Making in China: Notes Toward a Theory of Deification

Margrethe Løøv

(Publisert i Temenos - Nordic Journal of Comparative Religion, vol. 58 nr. 1)

Artikkelen analyserer guddommeliggjøring av menneskelige religiøse ledere med utgangspunkt i Li Hongzhi, lederen av Falun Gong-bevegelsen. Vi argumenterer for at ethvert forsøk på å lage en teori om guddommeliggjøring må ta hensyn til den større kulturelle og religiøse konteksten. Vi vil derfor ikke forsøke å lansere en overordnet teori om guddommeliggjøring, men understreker noen generelle poeng: Guddommeliggjøring skjer for det første i samspill mellom en leder og hans eller hennes følgere. For det andre er guddommeliggjøring en gradvis prosess, der krav om guddommelige evner og status typisk blir forsterket over tid. For det tredje foregår guddommeliggjøring vanligvis i sosiale grupper som i større eller mindre grad er adskilt fra storsamfunnet, og hvor den interne gruppedynamikken muliggjør prosessen. For det fjerde kan guddommeliggjøring være en strategi for å hanskes med eksterne trusler som kritikk og undertrykkelse fra utenforstående. Til understreker vi at forestillinger om ‘gud’ kan være så mangt, og guddommeliggjøring kan derfor sikte til prosesser med vidt forskjellige utfall.

PDF til hele artikkelen finnes her: https://journal.fi/temenos/article/view/97064