Hvordan kan det pedagogisk kritiske ivaretas i skolens arbeid med verdier og holdninger?

Kjell Oppedal

(Publisert i antologien Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv, red. I.M.Thorjussen og U.S.Goth, Kunnskapsforlaget 2023)

Formålsparagrafen i opplæringsloven gir basis for arbeidet i grunnskole og videregående opplæring. I overordnet del av læreplanenpekes det på at skolen skal lære elevene å tenke kritisk, samtidig som den gjennom holdningsdanning skal virkeliggjøre absolutte verdier forankret i menneskerettighetene. I den forbindelse blir følgende forskningsspørsmål undersøkt: Hvordan kan det pedagogisk kritiske ivaretas i skolens arbeid med verdier og holdninger? Ved hjelp av litteraturstudie som metode blir utvalgte forskningsbidrag gjennomgått for å besvare dette spørsmålet. Et viktig funn i gjennomgangen av utvalgt litteratur er nødvendigheten av å gi rom for det pedagogisk kritiske i skolens holdningsskapende arbeid for å unngå element av indoktrinering. Sosialpsykologiske teorier om holdningsdanning og holdningsendring lar seg forene med viktige pedagogiskkritiske hensyn og med kjernen i ubehagets pedagogikk. Ubehag kan forstås som en ressurs som fremmer kritisk tenkning og nødvendig revisjon av etablerte standpunkt og tilstivnede holdninger.

Les artikkelen her: https://oa.fagbokforlaget.no/index.php/vboa/catalog/view/34/49/577