Mangfold og flerkultur i norske lærerutdanninger

Ursula-Georgine Småland Goth og Øyvind Økland

(Publisert i antologien Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv, red. I.M.Thorjussen og U.S.Goth, Kunnskapsforlaget 2023)

I et samfunn som i økende grad er preget av innvandring og heterogenitet, er det også et økende fokus på hvordan dette skal integreres i utdanningen generelt og i lærerutdanningen spesielt. Mangfold og flerkul-tur er sentrale begrep i de fleste lærerplaner. Denne undersøkelsen ser på norske lærerutdanninger på masternivå på femte til tiende trinn og analyserer begrepsbruk og kontekst der slike begrep blir brukt. Det blir benyttet både kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse. Analysen viser at mangfoldog flerkultur i stor grad blir brukt parallelt uten å skille tydelig mellom dem. Mangfold og flerkultur blir i en norsk kontekst hovedsakelig forstått som etniske grupper, med stort fokus på det samiske i en norsk kontekst. Det globale perspektivet er i liten grad en del av dette bildet.

Les artikkelen her: https://oa.fagbokforlaget.no/index.php/vboa/catalog/view/34/49/590