Mangfoldskompetanse eller livsfilosofi? Ulike formål med religionsfag i Skandinavia

Inge Andersland

«Mangfoldskompetanse eller livsfilosofi? Ulike formål med religionsfag i Skandinavia: en ideanalytisk sammenligning av læreplantekster».

Artikkelen ble publisert i DIN – Tidsskrift for religion og kultur, 2020 (1–2), 93–120.

Sammendrag

De skandinaviske religionsfagene har en felles forhistorie som konfirmasjonsforberedende trosopplæring innenfor rammen av en evangelisk-luthersk nasjonalkirke. I perioden etter andre verdenskrig har fagene utviklet seg i ulike retninger.

I 2019 kom det nye læreplaner i alle fagene. I denne artikkelen presenteres en ideanalytisk sammenligning av fagenes formål slik det fremgår av de nye planene. Sammenligningen viser at det er forskjeller mellom de skandinaviske fagene, og særlig at det danske faget skiller seg ut.

Analysen tyder på at hovedvekten i det norske faget KRLE ligger på mangfoldskompetanse, i det svenske faget religionskunskap er det en kombinasjon av eksistensiell-etisk og analytisk-kritisk utvikling, mens i det danske faget kristendomskundskab står utviklingen av dansk livsfilosofi sentralt.

Artikkelen kan leses her