Nettbaserte gudstjenester: Mediebrukernes opplevelse og gudstjenestens formål

Egil Sæbø og Hans-Olav Hodøl

(Publisert i Teologisk tidsskrift nr 2, 2022)

Artikkelen tar for seg nettbaserte gudstjenester i regi av Den norske kirke, og diskuterer hva som skal til for å skape en god opplevelse for mediebrukeren, målt opp mot kirkens uttalte formål for gudstjenesten. Studien baserer seg på 131 utsagn fra brukere av nettbaserte gudstjenester, samt to fokusgruppeintervjuer med til sammen ti informanter. Diskusjonen leder frem til en modell som illustrerer forutsetningene for at en slik opplevelse kan skapes.
Studien viser at nettbaserte gudstjenester i betydelig grad kan tjene formålet med gudstjenestefeiringen, slik kirken beskriver dette, dersom produksjonen legger til rette for det.