Livslang karakterdanning: Filmen Jordbærstedet som en andragogisk utfordring

Stein M. Wivestad

Karakteren er det karakteristiske ved en person og karakterdanning er en livslang oppgave. Hovedpersonen i Ingmar Bergmans film Jordbærstedet, Isak Borg, er 78 år. Han må vurdere på nytt det livet han har levd og de valgene han har tatt. Filmen blir tolket i lys av Erik H. Eriksons teori om åtte faser i menneskers liv. De siste fasene av livet aktualiserer valgene i tidligere faser − i møtet med døden. Andragogikk er undervisning og ledelse av voksne. Artikkelen drøfter følgende spørsmål: Hvordan bør vi forstå forholdet mellom pedagogikk og andragogikk? Hva er den voksnes spesielle utfordringer og ansvar? Og hvordan kan voksne bli bedre forbilder for barn? I en viktig setning på s. 210 har det kommet inn et feil ord. Setningen skal lyde slik: Andragogikk som deldisiplin [av pedagogikken] bør ha som oppgave å lede voksne til generativitet, dvs. skapende virksomhet som fører livet videre.

Wivestad, S. M. (2020). Livslang karakterdanning: Filmen Jordbærstedet som en andragogisk utfordring. I: T. Sævi og G. Biesta (red.), Pedagogikk, periferi og verdi: Eksistensiell dialog om skole og samfunn (s. 206−221). Bergen: Fagbokforlaget.


Dosent emeritus Stein Wivestad