Ole Hallesby og fascismen

Hans M. Bringeland

(Publisert i Teologisk tidsskrift, nr. 4, 2022)

Fyrste delen drøftar professor Ole Hallesbys samfunnssyn og politiske markeringar i mellomkrigstida. Andre delen er ei undersøking av tilhøvet hans til den tyske Sicherheitsdienst (SD) og til SS-offiseren Wilhelm Wagner under krigen. Artikkelen vil spesielt etterprøva Arvid Nærøs påstandar: at Hallesby på 1930-talet står fram som ein pro-fascistisk ideolog med rasistiske og antisemittiske synsmåtar, og at han under okkupasjonen i løynd etablerer ei samforståing med Wagner/SD som går ut på at kyrkja skal oversjå jødeforfylginga i byte mot eigen fridom.

Les artikkelen her: https://www.idunn.no/doi/10.18261/tt.11.4.5