Det perifere som sentral verdi i en skole for et demokratisk samfunn

Av Marit Mjøs

Kapitlet tar utgangspunkt i to ulike samfunnsdebatter og viser hvorfor og hvordan slike problemstillinger har betydning for skole og opplæring. Den ene handlet om flyktningestrømmen over Middelhavet som en mulig trussel mot norske verdier, mens den andre var basert på en påstand om at personer med Downs syndrom aldri vil kunne leve fullverdige liv. Stilt overfor slike problemstillinger har man behov for verdibaserte begrunnelser i tillegg til vitenskapelig kunnskap. Skolen må derfor bidra til utvikling av en forståelse for de mangfoldsverdiene som ligger i både menneskerettigheter, grunnloven og opplæringsloven. Dette krever et opplæringssystem som verdsetter annerledeshet. Spesialpedagogisk kompetanse brukt til beste for alle elever vil kunne støtte utviklingen av en slik bærekraftig inkluderingsforståelse.


Førsteamanuensis Marit Mjøs.