Hvem eier barna? Foreldrerett, samfunnets rett og barnets rett.

Av Øyvind Andre Fosse

Kapittel 5, av Øyvind Fosse, er en refleksjon over hvilke dilemma tanken om foreldrerett møter i dagens pedagogisk-politiske virkelighet. Fosse begynner i den tradisjonelle NLA-tenkningen om foreldres rett til å velge friskole til barna sine for å ivareta sin kristne overbevisning og om mulig overføre den til barna. Hans anliggende er barnets rett, og for å se denne retten i et større perspektiv tar han i bruk Levinas’ tenkning om subjektivitet. Hvor er barnets mulighet for subjektivt å møte den påvirkningen som han eller hun utsettes for? Hvordan kan foreldrenes, samfunnets og barnets egne anliggender balanseres på måter som ikke får slagside mot de to første, men heller ikke gjør barnet løsrevet fra det religiøse fellesskapet, den tradisjon og tenkemåte hun eller han er vokst oppi? Spørsmålene Øyvind reiser, aktualiserer utfordringer som pedagogisk ensidighet, autoritære undervisningsformer og skjulte agendaer i alle deler av samfunnet – ikke bare i religiøse sammenhenger.

Fosse, Ø. (2020). Hvem eier barna? Foreldrerett, samfunnets rett og barnets rett. I:  T. Sævi og G. Biesta (red.), Pedagogikk, periferi og verdi: Eksistensiell dialog om skole og samfunn (s. 92-107). Bergen: Fagbokforlaget.


Forskningsstipendiat Øyvind Andre Fosse.