(U)nødvendig prat?

Cathrine Borgen og Solveig M. Reindal

Undervisningen i etikk ved økonomiutdanningen ved NLA er tema for artikkelen. Hensikt og formål er her knyttet til eksistensiell filosofi og det en kan kalle eksistensiell psykologi, fremfor å bygge på verdien av kognitiv kunnskap om og ferdigheter i etikk, slik det er vanlig i studieplaner for høyere utdanning.

Perspektivene er inspirert av Kierkegaard og metoden er knyttet til konfluent pedagogikk som igjen henter sin inspirasjon fra gestaltpsykologien. Hensikten med tilnærmingen er å hjelpe bachelorstudenter i økonomi til å bli kjent med egne holdninger og handlinger på en indirekte måte – eller sagt med andre ord, å innstille seg på etikk som allmennkunnskap forut for spesialkunnskapen de skal tilegne seg i studiet. Å se etikk som allmennkunnskap har dype røtter i europeisk pedagogisk filosofi, og åpner for personlige, varierte og motsetningsfylte erkjennelser.

Forskningsstipendiat Chathrine Borgen og professor Solveig M. Reindal.