Risikolek – en fare eller nødvendighet?

Tale Birkeland Irgens , Lill Krestin Ryland , Ole-Vinjar Egeland

(Publisert i antologien Hånd i hånd i barnehagelærerutdanningen, red. Halsnes/Ryland)

 

Fenomenet lek har en naturlig plass i dagens barnehager, og i de senere årene er begrepet risikolek blitt introdusert som en del av lekekulturen. Mye av den risikofylte leken har flere gunstige effekter på barnets helse og motoriske ferdigheter, og det å tilrettelegge for ulike typer risikolek i barnehagen kan derfor ha stor betydning for barnas utvikling. I denne studien vil vi undersøke hvilke verdier og holdninger barnehageansatte har til risikolek, og vi vil belyse sentral teori rundt disse begrepene. Data er hentet fra et fokusgruppeintervju i en barnehage som har satt risikolek på agendaen. Et hovedfunn viser at personalet ønsker å være et støttende stillas for barna i risikolek. Det kommer også frem at det skjer verdifulle refleksjoner ved å sette risikolek på dagsordenen og at de ansatte er bevisst hvordan de kan hjelpe hverandre til å bygge opp en holdningskultur der denne formen for lek kan ivaretas.