Samarbeid på tvers: Kompetanseutvikling mellom høgskole, kommune og skole

Linnéa K. Jermstad, Marit Myklebust, Anne Lene B. Toppe, Renate C.J.Vesteraas og Ursula S. Goth

(Publisert i antologien Verdier, holdninger og kompetanseutvikling i et utdanningsperspektiv, red. I.M.Thorjussen og U.S.Goth, Kunnskapsforlaget 2023).

I 2020 startet innføringen av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Denne kvalitetssatsningen gir også ulike utfordringer ved at universitets- og høgskolesektoren, kommune og skole jobber mot ett felles mål gjennom felles verdier. Disse fellesverdiene må først skapes. Derfor har denne studien som mål å belyse hvordan universitets- og høgskolesektoren kan legge til rette for kvalitetsutvikling på best mulig måte, gjennom å belyse «Hvilke faktorer er viktige for å skape et fruktbart innledende samarbeid mellom UH og kommune/skole?» Artikkelens teorigrunnlag bygger på Peter Senges teori om lærende organisasjoner. Data som ligger til grunn for artikkelen, er basert på strukturert litteratursøk og fokusgruppeintervju. Gjennom en fenomenologisk analyse ble funn både kodet, tolket og deretter kategorisert i fire områder: verdien av felles forståelse, profesjonsperspektivet, verdien av forankring og verdien av tillit. Studien konkluderer med at universitets- og høgskolesektoren, kommune og skole må samarbeide for å skape kvalitetsutvikling, og at et slikt samarbeid er fruktbart dersom det investeres tid til avklaringer og felles visjoner i oppstartsfasen.

k og fokusgruppeintervju.Gjennom en fenomenologisk analyse ble funn både kodet, tolket og deret-ter kategorisert i fire områder: verdien av felles forståelse, profesjonsper-spektivet, verdien av forankring og verdien av tillit.Studien konkluderer med at universitets- og høgskolesektoren, kommuneog skole må samarbeide for å skape kvalitetsutvikling, og at et slik samarbeider fruktbart dersom det investeres tid til avklaringer og felles visjoner i opp-startsfasen.