”Som om det aldri har skjedd”. Skjønnlitterært arbeid med verdien tilgivelse på 5.–7. trinn

Siri Hovda Ottesen og Aasfrid Tysvær

(Publisert i Barnboken: Journal of Children’s Literature Research, Vol. 45, 2022)

I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad en utforsking av Stian Holes bildebok Garmanns gate (2008) kan kaste lys over verdien tilgivelse. Denne boken leser vi som en fortelling om tilgivelse og vi viser at bildeboken inviterer leseren til å innta en performativ, estetisk posisjon der oppmerksomheten blir rettet mot hvordan historien er fortalt like mye som til historien i seg selv.

Vi undersøker hvordan mellomtrinnselever responderer på en estetisk tilnærming til verdien tilgivelse. Elevenes kommentarer blir analysert i lys av Paul Leer-Salvesens definisjon av tilgivelsesbegrepet, en definisjon som gjør det mulig å se på ulike aspekter ved tilgivelsesbegrepet.

Vårt teoretiske rammeverk er Martha Nussbaums teori om viktigheten av narrativ forestillingsevne for å kunne ta andre menneskers perspektiv, Louise Rosenblatts teori om estetisk og efferent lesing og Maria Nikolajevas teori om hvordan bildebøker kan fremme emosjonell literacy.

Vi finner at boken fungerte som en erkjennelseskategori for elevene; en felles utforsking av boken både bekreftet og utfordret elevenes forståelse av verdien tilgivelse. Elevene berørte alle aspektene ved tilgivelsesbegrepet, men vi ser at bildeboken særlig bidro til samtale om å plassere skyld på riktig sted og om tilgivelsens frigjørende kraft. Vi finner også at lærers rolle som samtaleleder er avgjørende.

Les hele artikkelen her: https://barnboken.net/index.php/clr/article/view/747/2289