Spesialpedagogikkens rolle i et utdanningspolitisk perspektiv

Marit Mjøs, S. I. Lied og K. Flaten

Her presenteres noen refleksjoner rundt den rollen spesialpedagogikk har fått i det norske utdanningssystemet, og man forsøker å vise hvordan de politiske forventningene til faget kan forstås i lys av en historisk utvikling knyttet til fagets framvekst på den ene siden og til etableringen av en skole for alle på den andre siden. Utviklingen har vært preget av sterke motstridende interesser både når det gjelder synet på funksjonshemming, skolens samfunnsrolle og følgelig fagets samfunnsnytte. Det vises i tillegg til at fagfeltet selv fortsatt er preget av til dels motstridende paradigmer, og hvilke etiske og faglige dilemma det innebærer når man innenfor dagens utdanningskontekst ønsker å benytte spesialpedagogisk kompetanse til beste for de som kan sies å representere fagets eksistensberettigelse.

Mjøs, M., Lied, S. I. & Flaten, K. (2020). Spesialpedagogikkens rolle i et utdanningspolitisk perspektiv. I B. I. B. Hvidsten, I. Kuginyte-Arlauskiene & G. Söderlund (Red.), Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk i teori og praksis (s. 11-30). Bergen: Fagbokforlaget.


Førsteamanuensis Marit Mjøs.