Vurderingsprosesser i lys av en lærers handlingsrepertoar

Robert Mjelde Flatås og Gunnvi Sæle Jokstad

(Trykt i antologien Pedagogiske handlinger, red. Werler, T. & Sæverot, H., Kunnskapsforlaget 2024)   

I denne artikkelen løfter vi fram og analyserer lærerens handlingsrepertoar knyttet til pedagogiske handlinger i skolens vurderingsprosesser. Dette gjøres på bakgrunn av at lærerens pedagogiske handlinger innretter seg mot subjekter, i vårt tilfelle elever, som utvikler seg og «vokser» samtidig som de er avhengige av veiledning. Artikkelen tar utgangspunkt i en konkret historie hvor vi ønsker å eksemplifisere ulike premisser som kan påvirke utfallet av en vurderingshandling, for slik å gi lærere inspirasjon til å foreta endringer i egen praksis. Vurdering er nedfelt i opplæringsloven og har som hensikt å bistå eleven i sine lærings- og utviklingsprosesser. Skal en lærers profesjonelle vurderingsarbeid komme eleven til gode og få en positiv resultatkvalitet, må lærer invitere eleven til samarbeid. Dette samarbeidet har mange utfordringer hvor lærerens evne til å kunne se for seg/visualisere slike handlinger kan påvirke relasjonen mellom lærer og elev og derved også vurderingshandlingen. Det handler om å utføre pedagogiske vurderingshandlinger på en god og hensiktsmessig måte, da pedagogiske handlinger forutsetter at det finnes en pedagogisk relasjon mellom lærer og elev.