Kroppsøving, fysisk fostring og idrettsvitenskap

Physical education and Sport Sciences.


For å sikre høy grad av kunnskapsbasert praksis for utdanningsløpene som idrettsseksjonen ved NLA har ansvar for, har forskergruppen et spesifikt fokus på følgende temaområder:

  • Opplæring og utvikling av bevegelseskompetanse- og ferdigheter
  • Kroppsøvingsdidaktikk i en mangfoldig skole
  • Fysisk aktivitet, folkehelse og livsmestring
  • Motivasjonelle prosesser og læringsmiljø for fysisk aktivitet og bevegelse

Forskergruppens arbeid

Blant de vitenskapelige ansatte på idrettsseksjonen er det en sterk interesse for aktivt å benytte forskergruppen for faglig utvikling og samarbeid. Gruppen har månedlige møter med fokus på gjennomgang og diskusjon av medlemmenes presentasjon av pågående FOU-arbeid.

Forskergruppen har pågående Nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid på området, og målet er å utnytte det potensialet som ligger i den enkeltes kompetanse, interessefelt og tilgang på relevante prosjekter.

Medlemmer

Forskergruppen består av vitenskapelige ansatte fra idrettsseksjonen som innehar solid praksisnær kunnskap fra fagfeltet og betydelig og variert metodekompetanse.

Ellen Haug, førsteamanuensis
Øystein Røynesdal, førstelektor
Amund Langøy, prorektor for utdanning og stipendiat
Marius Kvalvaag, høgskolelektor
Erling Andre Algrøy, høgskolelektor
Tale Birkeland Irgens, høgskolelektor
Ingfrid Mattingsdal Thorjussen, førstelektor
Hilde Gundersen, førsteamanuensis (HVL)
Ole-Vinjar Egeland, høgskolelektor
Beate Eltarvåg Gjesdal, digital pedagog
Luca Ardigo, Professor
Robert Smith, Forsker I

Kontaktinformasjon

Forskergruppens leder: Ingfrid Mattingsdal Thorjussen 
Prorektor for Forskning og utvikling: Torgeir Landro

Kristendom_og_Idrett_intervall-10.jpg


Samarbeidspartnere


Nasjonalt:

Forskergruppen har to medlemmer som også inngår i forskningsgruppen SIPA (Social Influence Processes on Adolescent health) ved HEMIL-senteret, UIB. SIPA er en tverrdisiplinær gruppe, med høy kompetanse på å anvende teorier og metoder innen sosial- og utviklingspsykologi knyttet opp mot ungdoms helse og utvikling. SIPA er blant annet ansvarlig for den nasjonale kartleggingsstudien Helsevaner blant skoleelever en WHO-undersøkelse i 43 land, som gjennomføres hvert 4. år på et representativt utvalg av 6., 8., 10. og 1.år vgs elever. Studien kartlegger helse, helseatferd, og en rekke psykososiale faktorer knyttet til skolemiljøet. Tilknytning er verdifull for NLAs utviklings- og forskningsarbeid fordi den gir fri tilgang på data fra HEVAS-studien og tematisk sett sammenfaller forskning med gruppens pågående prosjekter, metodeanvendelse og teoretiske rammeverk.

Fotballspillere i utvikling er et femårig forskningsprosjekt på Høgskolen på Vestlandet (HVL). NLA er med som samarbeidspartner sammen med UIB, UIA og SK Brann. Prosjektet har fått forskningsmidler fra UH-nett Vest. Forskergruppen har to medlemmer engasjert i prosjektet.

Internasjonalt:

Et gruppemedlem har siden 2004 vært involvert i den internasjonale delen av HEVAS-studien kalt Health Behaviour in School-aged Children. A WHO collaborative study (HBSC), med pågående forsknings- og artikkelsamarbeid med forskere fra en rekke land i studien.

Planlagt samarbeid og publikasjon med forskergruppe ved Örebro universitet.

EuroFIT er et europeisk samarbeidsprosjekt mellom en rekke store universitet og fotballklubber i Portugal, Nederland, Norge og Storbritannia. Prosjektets hensikt er å evaluere effektene av en randomisert kontrollert studie med mål om å bedre aktivitetsnivået, redusere stillesittende tid og bedre spisevaner hos mannlige overvektige fotballsupportere.