Pedagogisk ledelse

Pedagogical Leadership

Ledelse i skole og barnehage utøves i rammene av et krysspress preget av krevende utfordringer og dilemmasituasjoner. Kompleksiteten i lederrollen betinger høy grad av bevissthet om de interne og eksterne utfordringene som hele tiden utfordrer lederskapet. Forskergruppen Pedagogisk ledelse (PEDLED) ønsker å utvikle forskningsprosjekter som kan gi skoleledere og barnhageledere hjelp til å forstå og fortolke disse krevende utfordringene, ivareta seg selv som leder og samtidig fremme de bærende pedagogiske verdier i møte med barn og unge, så vel som ut mot samfunnet for øvrig. Pedagogisk ledelse bidrar på den måten til å fremme det viktige dannings- og samfunnsoppdraget innenfor dagens skole og utdanning 

Medlemmer 

Paul Otto Brunstad, (gruppens leder) professor 
Gunn Vedøy (gruppens nestleder)førsteamanuensis  
Jan Gilje, førstelektor  
Einar Reigstadførstelektor 
Gila Hammer Furnes, høgskolelektor og stipendiat  
Ingunn Reigstadførtelektor  
Aleksandra Kurdelstipendiat  
Kristin Belt Skutlabergstipendiat 
Lina Lillebø Bjunesstipendiat 

Eksterne: 

Kjersti Sandnes Haukedal, førstelektorHVL  
Arne Bygstad, førstelektorHVL 
Eivind Larsen, stipendiat, Ils, UiO  

Forskergruppens arbeid 

Forskergruppen vil bidra til et oppdatert og relevant lederutviklingsprogram for pedagogiske ledere på alle nivåer, ikke minst innenfor Den nasjonale rektorutdanning som NLA Høgskolen er engasjert i. Forskergruppen består i hovedsak av forskere ved NLA Høgskolen, men er åpen for andre nasjonalt og internasjonalt. 

Kontaktinformasjon 

Forskergruppens lederPaul Otto Brunstad 
Prorektor for forskning og utvikling: Torgeir Landro